กลุ่มแรงงานปราจีนจัดกีฬาสานสามัคคีภายใน

กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้ก่อตั้งและรวมตัวกันจากสหภาพแรงงานในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี    และสหภาพแรงงานแต่ละสหภาพมีสถานประกอบการอยู่ใน เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  ปัจจุบันมีสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกทั้งหมด  6  สหภาพแรงงาน    ประกอบด้วย
 
1. สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย
2. สหภาพแรงงานฮิตาชิทรานสปอร์ตแห่งประเทศไทย
3. สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย
4. สหภาพแรงงานฮาบิโรแห่งประเทศไทย
5. สหภาพแรงงานนิสเซ่นแห่งประเทศไทย
6. สหภาพแรงงานอาหารแห่งประเทศไทย
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรีคือการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิกแต่ละสหภาพแรงงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือเกื้อกูลกัน    ทำกิจกรรมร่วมกัน
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่  14  พฤศจิกายน    2553  ทางกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี    ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในกลุ่มสหภาพแรงานปราจีนบุรีขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า  ยูเนี่ยนคัพครั้งที่ 7      ซึงเป็นการจัดการแข่งขันกันทุกปีในช่วงที่แต่ละสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง   เพื่อเป็นการให้นายจ้างเห็นว่าทางกลุ่มสหภาพแรงงานมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ในการจัดงานแต่ละปีจะมีตัวแทนของแต่ละสหภาพแรงงานมาเป็นกรรมการจัดงาน  โดยจะมีการแข่งขันประเภทกีฬาดังนี้  ฟุตบอลชาย,วอลเลย์บอลหญิง,ตระกร้อชาย,เปตองและกีฬาพื้นบ้าน
 
นายคม  อิ่มสำราญ   ประธานจัดงาน   จากสหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานกีฬายูเนี่ยนคัพครั้งที่  7  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 
1. ความรักความสามัคคี  ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  และ  กลุ่มสหภาพ ฯ  ในเขตปราจีนบุรีด้วยกัน
2. ความร่วมมือร่วมใจในการสานประโยชน์ร่วมกัน  กลุ่มสหภาพ ฯ  ในเขตปราจีนบุรี
3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและการจัดกีฬายูเนี่ยน  ให้ชุมชนรับรู้ในกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงาน ฯ ในเขตปราจีนบุรีเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน
4. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยและต้านภัยยาเสพติด
 
ทั้งนี้ผลที่ได้รับ คือ
1. ความรักความสามัคคี  ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  และ  กลุ่มสหภาพ ฯ  ในเขตปราจีนบุรีด้วยกัน
2. ความร่วมมือและความร่วมใจในการสานประโยชน์ร่วมกัน  ตลอดจนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร    ของสหภาพแรงงานในเขตจังหวัดปราจีนบุรี   เช่น ในภาคสังคมหรือองค์กรภายนอก  และยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ  จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาที่พบเห็นเป็นต้น
 
ผลการแข่งขันปรากฏว่า  ฟุตบอลชาย สหภาพแรงงานนิสเซนชนะเลิศ,   วอลเลย์บอลหญิงสหภาพแรงงานฮิตาชิชนะเลิศ,ตระกร้อชายสหภาพแรงงานฮิตาชิชนะเลิศ,เปตองสหภาพแรงงานฮิตาชิชนะเลิศ   ส่วนบรรยากาศกองเชียร์ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเองสามัคคี
 
เชิดชู ศิริชัย นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา-ปราจีน รายงาน