กลุ่มแรงงานบ่อวิน รวมใจจัดบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม

ด้วยคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรของผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน อีสเทิร์นซีบอร์ด สยามอีสเทิร์น อมตะซิตี้และนิคมใกล้เคียง และเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานในกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และสังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันแม่แห่งชาติ คณะกรรมการกลุ่มแรงงานบ่อวิน จึงได้มีมติให้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งจะได้พัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตของชาติต่อไปสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ มีครูและนักเรียนทั้งหมด 130 คน

นายคมกริช  ชินชัยสงค์   ประธานคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์  กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนนิคมพัฒนาตนเอง 10 ในครั้งนี้ว่า เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กลักษณะของโรงเรียนมีสภาพที่เก่าขาดอุปกรณ์การเรียนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทางคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ จึงมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาของเด็กนักเรียน คณะกรรมการจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำทานน้ำใจไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเหล่านั้นและร่วมทำกิจกรรมกับทางชุมชนด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2.  เพื่อเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียน 3.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสหภาพแรงงานเป็นที่รู้จักและยอมรับแก่คนในพื้นที่มากขึ้น 4.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน และชุมชน 5.  เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความสามัคคีและรู้จักกันมากขึ้นในองค์กร

หากประชาชน ผู้ใช้แรงงาน สหภาพแรงงาน ผู้นำแรงงาน และสนใจ ประสงค์ร่วมทำกิจกรรม บริจาคสิ่งของ ขอให้ท่าน และเพื่อนๆ รวบรวมสิ่งของที่ท่านต้องการบริจาคให้เด็กไว้ แล้วนำไปมอบให้คณะกรรมการกลุ่มฯ ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ 120/46 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20230     หรือติดต่อทีมงานที่รับผิดชอบได้ที่ คุณคมกริช  ชินชัยสงค์ โทร 081-2544122 / คุณจิระพัฒน์  คงสุข 081-7286691/คุณเชิงชาย  ชุณหรัชพันธ์ 085 – 1053036  หรือที่ สำนักงานคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์  โทร/แฟกซ์   038-337523

หากสนใจ ประสงค์เดินทางไปร่วมทำกิจกรรม บริจาคสิ่งของด้วยตนเอง จุดนัดพบ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาตนเอง 10 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  โดยกิจกรรมร่วมกัน ในวันที่ 12–13 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-17.00 น.  ณ  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง สอบถามรายละเอียดเส้นทางได้ที่  คุณเสมา สืบตระกูล (พี่เหมา) 084-0133887                                   

กระมนต์  ทองออน นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการรายงาน