แรงงานบ่อวินรวมใจหาเงินสร้างพลังหนุนแก้ปัญหาพื้นที่

แรงงานบ่อวินรวมใจสร้างอนาคตให้ตนเอง
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2553 คณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวิน สัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก สำนักงานเลขที่ 120/46 ม. 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ และทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 
 
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้
 

 

 

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์และสมาชิก ได้รับการเผยแพร่ให้ผู้ใช้แรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานฯในกลุ่มฯได้รับรู้
2. เพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตกรรมการของกลุ่มฯ ที่ได้เคยเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกในกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกและต่อขบวนการแรงงาน และเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน
3. เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างสหภาพแรงงานฯภายในกลุ่มฯ
4. เพื่อเป็นการจัดหารายได้และเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับกลุ่มฯ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดในการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสให้กับสมาชิกของสหภาพแรงงาน
6. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงานในกลุ่มกับองค์กรแรงงานภายนอกให้มากขึ้น
7. เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนตามที่รับการร้องขอ
8. เพื่อการจัดกิจกรรมให้การศึกษากับแรงงานก่อนเข้าสู่ระบบแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้ สหภาพแรงงานต่างๆที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 200,000 บาท
 
นาย ชัยวิวัฒน์ อุ่นทะยา ประธานคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวิน สัมพันธ์ กล่าวเปิดการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “คณะกรรมการบริหารฯจะนำเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ นำมาบริหารงานของคณะทำงานฯเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้แรงงานและเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนประเด็นกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานและพี่น้องประชาชน และเพื่อพัฒนาคณะทำงานแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ใช้แรงงานและพี่น้องประชาชนต่อไป”  
ในช่วงบ่ายได้จัดเวทีเสวนาเรื่องการผลักดันกฎหมายประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระ(ร่างฉบับบูรณาการณ์ของผู้ใช้แรงงาน) เพื่อรับฟังข้อเสนอและแนวทางการผลักดันเพื่อให้เกิด การประกันสังคมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง
 
นาย จรัญ ก่อมขุนทด ที่ปรึกษาคณะทำงานฯกล่าวระหว่างเวที นำเสนอว่า “กฎหมายประกันสังคมของไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันนี้ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคมของผู้ประกันตนนั้นได้รับสิทธิประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินของกองทุนฯ กับการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่น ถือว่า ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิได้ยากมาก และมีระยะเวลาในการพิจารณาค่าชดเชยต่างๆที่ค่อนข้างใช้เวลานานมาก เพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมการผลักดันให้ประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระให้จงได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคต”
 
ทั้งนี้ ในระหว่างการเสวนาได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงาน คาวาซากิยานยนต์แห่งประเทศไทย เล่นดนตรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
นายสราวุธ  ขันอาสา นักข่าวแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก   รายงาน