กลุ่มเกษตรพันธสัญญาร้อง! เป็นเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบกันแน่

เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2554 ที่ วัดถ้ำไทรทอง บ้านดงมูล อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส. ) ได้เปิดเวทีนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยไทบ้านเกษตรพันธสัญญา ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากเครื่อข่ายวิชาการเพื่อความเข็มแข็งของเกษตรในระบบพันธสัญญาหลายพื้นที่อาทิ  เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จ.กาฬสินธุ์  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ จ.ลพบุรี กลุ่มกษตรผู้เลี้ยงปลา จ.มหาสารคาม และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ก็มีนักวิชาการอีกหลายท่านเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้
 
เรื่องที่นำมาเสนอการเสวนาในครั้ง ก็ได้ยกประเด็นความเดือดร้อนของคนเกษตรกรพันธสัญญาที่มีมานมนานแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลสักรัฐบาลเพราะมีพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำจากผู้รับซื้อสินค้าของพวกเขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าคู่สัญญา  นับตั้งแต่การการให้พันธุ์พืชการให้พันธุ์สัตว์ต่อมาก็การให้สินเชื่อกู้ยืมในการซื้อปุ๋ยสารเคมีการรักษาผลผลบำรุงผลผลิต และสุดท้ายการกดราคาผลผลิตของเกษตรกร  
 
สุดท้ายห่วงโซ่เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่ากับตัวเกษตรกรว่า พวกเขาเป็นเกษตรกร หรือว่าเป็นแรงงานนอกระบบกันแน่เพราะตัวโครงสร้างของตัวระบบเกษตรพันธสัญญานั้นผู้บริหารระบบเป็นกลุ่มนายทุนทั้งสิ้นตัวเกษตรกรไม่สามารถบริหารผลผลิตของตัวเองได้เลยแม้แต่น้อยแต่มีความแตกต่างกันก็แค่แรงงานในระบบนั้นได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและรายเดือน แต่พวกเขาได้รับค่าจ้างตอนขายผลผลิตเท่านั้นเอง..
   
ทวี  ประดับศรี นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน