กลุ่มอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ สรุปผลงาน 56 – วางแผน 57

100_8778

ลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ วางแผนงานปี57 เน้นการให้การศึกษาเรื่องความรู้สิทธิประกันสังคม ความปลอดภัย ดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับล่าลายมือชื่อ พร้อมรับแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิคนงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2557 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงและวางแผนการทำงานของปี 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

DSC02963100_8769

นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่า การสรุปผลการทำงานของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมาฝ่ายต่างๆได้มีการทำสรุปผลการทำงานกันมาและสถานการณ์ของแรงงาน คนงานก็ยังถูกละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่า จากแผนงานปี 2556 เราได้มีการทำงานตามแผน 1.การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องประกันสังคม 2.การฝึกอบรมการบริหารงานสหภาพแรงงาน 3.การจัดหาทุนทำบุญไหว้พระ และที่ไม่ได้ทำมี 3 เรื่อง 1.การเข้าถึงสิทธิกฎหมายคุ้มครองแรงงาน – การรับเรื่องร้องทุกข์ – การเขียนคำร้อง คร.7 2. พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 3. จัดทอดผ้าป่า

แผนการดำเนินงานปี 2557 ประกอบด้วย

1.จัดอบรม พ.ร.บ.ประกันสังคม วันที่ 27 เมษายน 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่

– โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

– กรณีนายจ้างปิดงานแต่ยังคงสภาพการเป็นลูกจ้างอยู่แต่ไม่มีการส่งสมทบประกันสังคม

1.1. ผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม จะต้องมีการนำเสนอและแก้ไขปรับปรุงประเด็นการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตน เพื่อนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมโดยใช้ร่างเดิม

100_8762

2.การเข้าถึงสิทธิกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

– การรับเรื่องร้องทุกข์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557

– การเขียนคำร้อง คร.7 เดือนพฤศจิกายน 2557

3.การฝึกอบรมการบริหารงานสหภาพแรงงาน วันที่ 13 กรกฎาคม 2557

4.พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ผลักดันร่วมกับองค์กรแรงงานต่างๆ

– ผลักดันอนุสัญญา I L O ฉบับที่ 87 และ 98 และให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย

5.พ.ร.บ.ความปลอดภัย และสถาบันความปลอดภัย ทำงานร่วมกับสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ และเครือข่ายองค์กรแรงงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

6.การระดมทุน จัดทำบุญไหว้พระ วันที่ 14 กันยายน 2557

7.สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคม

8.ปฏิรูปแรงงาน สวัสดิการ สังคม และการเมือง

DSC02970

นายทวีป กาญจนวงค์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความเห็นว่า เรื่องการบริหารงานสหภาพแรงงานว่าควรอบรมให้กับกรรมการสหภาพในแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เรื่อยๆเพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับองค์กร รวมถึงการฝึกเทคนิคการเจรจาต่อรอง

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ มีรายชื่อ ดังนี้

1.ที่ปรึกษา 1.นายทวีป กาญจนวงค์ 2.นางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์

2.ผู้ประสานงาน 1.นางสาวสงวน ขุนทรง 2.นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย 3.นายสุทัศน์ โคกเทียน

3.เลขานุการ 1. นางสาวนิรัตน์ การบูรณ์ 2. นางสาวพรทิพย์ ยันตะพันธ์

4.ฝ่ายการศึกษา + จัดหาทุน 1.นางสาวสมหมาย เนียมงาม 2.นายคำสิงห์ ไร่รัตน์

3.นายวิษณุ มลิวัลย์ 4.นางแสงดาว ลุนสอน 5.กนิษฐา เสมฉาย 6.นางสาวนิภา มองเพชร

7. นายสุทัศน์ โคกเทียน 8.นางสาวเกศแก้ว ทะเบียนธง 9.นางสาวสุรัตนา อยู่กำเนิด

5.เหรัญญิก 1.นางสาวดาวเรือง ชานก 2.นางสาวอรัญญา ไชยมี

6.รับเรื่องร้องทุกข์ 1.นางสาวสุรินทร์ พิมพา 2.ดาวเรือง ชานก 3.นางสาวนิรัตน์ การบูรณ์ และทุกสหภาพฯ

7.ประชาสัมพันธ์ 1.นางสาวอรัญญา ไชยมี 2.นางสาวสมหมาย เนียมงาม 3.นางสาวพรทิพย์ ยันตะพันธ์

4.วีรยุทธ ระเกต

8.ออมทรัพย์ 1.นางสาวสุรินทร์ พิมพา 2.นางสาวนิภา มองเพชร

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน