อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดงานค่ายแรงงานประสานใจ สร้างสำนึก รู้คุณค่าขององค์กรสหภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2555 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์คนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมงานค่ายแรงงานประสานใจ ให้กับกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 54 คน ณ ค่ายวธิดารีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

การจัดงานค่ายครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สมาชิกสหภาพได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานของสหภาพแรงงาน รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสหภาพในฐานะเป็นองค์กรที่คอยปกป้องผลประโยชน์ให้กับสมาชิก และที่สำคัญคือการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มย่าน กิจกรรมที่ทำ และแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ที่ร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรภายนอก

สำหรับกิจกรรมที่นำมาใช้ในงานค่ายครั้งนี้ จะใช้รูปแบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง ทุกคนจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐาน เช่น ฐานหัวบอดท้ายใบ้ ที่สื่อให้เห็นเรื่องความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร สื่อสารอย่างไรกับสมาชิกผลเสียของการสื่อสารไม่ชัดเจน ฐานฝ่าด่านวัดใจ สื่อเรื่องความสามัคคี การทำงานเป็นทีมมีกฎกติการ่วมกัน ฐานเสียสละ การทำงานสหภาพแรงงานจะต้องมีใจรักและเสียสละเพื่อส่วนรวม

นอกจากนั้นยังพูดถึงกลุ่มออมทรัพย์คนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ที่มีมากว่า 10 ปี เป็นการฝึกให้คนงานได้รู้จักออมเพื่ออนาคต ตลอดการทำกิจกรรมทั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วมให้สนใจร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

นางสาวสุรินทร์ พิมพา ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง และฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มย่านฯ กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้จัดการศึกษานอกสถานร่วมกัน ซึ่งสหภาพแรงงานจะเข้มแข็งได้ ก็โดยสมาชิกต้องช่วยกันทำงานและชักชวนเพื่อนให้เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพฯ และหวังว่าจะมีผู้ที่เสียสละเข้าไปช่วยงานกลุ่มย่านฯ มากขึ้น ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญกับผู้เข้าร่วมและทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

รายงานโดย วิษณุ มลิวัลย์ นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่