กลุ่มอ้อมน้อยฯอบรมเสริมความเข้มแข็งอุดมการณ์สหภาพแรงงาน

 

   การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ในองค์กรสหภาพแรงงาน เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่จะทำให้สมาชิกและกรรมการสหภาพฯได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีองค์กรที่จะคอยปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้กับสมาชิกเพื่อให้มีสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความสามัคคีในองค์กร วันที่ 18 มีนาคม 2555 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  จึงได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้สมาชิกกลุ่มฯ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ณ สำนักงานที่ทำการกลุ่มฯ โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมกว่า 30  คน 
   นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มฯ กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้แต่ละสหภาพได้รู้บทบาทและหน้าที่การทำงานของตัวเองในองค์กร ที่ผ่านมากรรมการไม่ค่อยรู้บทบาทหน้าที่และสิทธิต่างๆ จึงทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  ทั้งถูกละเมิดสิทธิ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม  จึงอยากให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ในวันนี้ให้มากๆ”    
   นางสาวสุรินทร์  พิมพา  ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กลุ่มฯ  กล่าวว่า “สหภาพแรงงานหลายแห่งมักประสบปัญหาคล้ายๆกันคือ  มีกรรมการเยอะแต่ทำงานจริงๆไม่กี่คน บางคนทำหลายตำแหน่ง บางคนมีตำแหน่งแต่ไม่ทำ  จึงเกิดปัญหาว่าไม่มีคนทำงาน ทุกตำแหน่งมีความสำคัญและมีหน้าที่ที่ต่างกัน ดังนั้นจะต้องทำไปพร้อมๆกัน จึงจะสามารถดำเนินงานไปได้ การจัดสรรตำแหน่งจึงจำเป็นต้องให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน ที่สำคัญคือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่” ท้ายสุดนางสาวสุรินทร์ฝากไว้ให้คิดว่า การเป็นสมาชิกสหภาพเป็นอุดมการณ์หรือไม่ ?
   ในช่วงบ่าย นายยงยุทธ  เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษาสหภาพชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย TAM  มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้ในอดีตและการบริหารจัดการสหภาพในปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นถึงการบริหารสหภาพจะประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน  มีการวางแผนงาน  การลงพื้นที่ปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินผล พบปะสมาชิก  สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนในองค์กร ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกอย่างต้องมีการลงทุน ความร่วมมือของกรรมการแม้กระทั่งการหาสมาชิกหรือการบริหารองค์กรถ้าขาดคนใดคนหนึ่งองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้
 
                                                                                                     รายงานโดย พรทิพย์   ยันตะพันธ์
นักสื่อสารแรงงาน  อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่