กลุ่มอยุธยาประชุมใหญ่รับมือปัญหาแรงงานทุกระบบ

P1190174

ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งจากเดิมมีอยู่ทั้งหมด 6 นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการปรับค่าจ้างที่ไม่มีมาตรการรองรับการขึ้นราคาสินค้าอย่างจริงจังจึงเป็นปัญหาของพี่น้องแรงงานทั้งในระบบและพี่น้องแรงงานนอกระบบรวมถึงพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่ยังต้องแบกภาระค่าครองชีพและถูกเอารัดเอาเปรียบ

P6060085

นายอุดม  ไกรย์ราช ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงกล่าวว่า ได้รับการคัดเลือกตั้งเป็นประธานอีกหนึ่งสมัย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ได้กล่าวในที่ประชุมใหญ่เพื่อขอแก้ไขระเบียบข้อบังคับ ในการสมัคเป็นสมาชิกจากเดิมที่จะต้องเป็นลูกจ้างในระบบและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แรงงานนอกระบบ แรงงานเหมาช่วง แรงงานข้ามชาติสามารถสมัคเป็นสมาชิกในนามบุคคลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานและการผักดันแก้ไขเชิงนโยบายร่วมกับองค์กรแรงงานส่วนกลาง

นาย วศันต์  พรหมทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง ได้กล่าวการทำงานที่ผ่านมาในการประสานงานนั้นยังไม่สามารถประงานได้ดีเท่าที่ควรจะต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อที่จะให้คณะกรรมการและสมาชิกนั้น ได้รับข้อมูลการการทำงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

นายสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงได้กล่าวถึงการทำงานของกลุ่มที่ผ่านมานั้นมีปัญหาหลายด้านและเห็นด้วยกับการแก้ใขข้อบังคับเพื่อให้การทำงานของกลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง รายงาน