กลุ่มสหภาพเบอร์ล่า ร่อนแถลงการณ์เร่ง “ปู” แก้ปัญหาคนงานรถไฟด่วน

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG) ออกแถลงการณ์สนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  เรียกร้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน รับรองอนุสัญญไอแอลโอฉบับที่ 87และ98 พร้อมตรวจสอบเรื่องทุจริตมิชอบในองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรม

 

เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า (LUBG) ในฐานะองค์กรแรงงาน อันประกอบไปด้วย สหภาพแรงงาน 6 องค์กร ที่อยู่ในเครือเบอร์ล่า ขอแสดงความเคารพในการตัดสินของศาลแรงงาน และขอให้กรรมการสหภาพฯ ทั้ง 7 ท่าน ต่อสู้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุด และเรียกร้องให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วางแนวทางระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และการทำลายสหภาพแรงงาน ดังที่เกิดขึ้นกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการเร่งรัดการปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์ และการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน พ.ศ.2491 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ.2492

 

ส่วนกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มเบอร์ล่าฯ (LUBG) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการรถไฟแห่งประเทศไทย อันเป็นไปตามข้อเสนอเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทย เนื่องจากการละเมิดสิทธิแรงงานดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลว่า ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าข่ายประพฤติทุจริตประพฤติมิชอบ ตามหนังสือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตผ.00107/27 วันที่ 21 มกราคม 2552 เรื่องการให้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารและให้เช่าที่ดินเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ (ตลาดซันเดย์) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต้นเหตุประเด็นปัญหาสืบเนื่องจากขบวนรถด่วนที่ 84 เกิดอุบัติเหตุตกรางที่สถานีเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 จนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต 7 ราย และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้รณรงค์เรียกร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินรถ แต่การรถไฟฯ ได้มีคำสั่งลงโทษกรรมการสหภาพฯ สาขาหาดใหญ่จำนวน 6 คน มีการยื่นฟ้องศาลแรงงานเพื่อลงโทษและขออนุญาตเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงาน ในที่สุดศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 อนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถเลิกจ้างกรรมการสร.รฟท.ทั้ง 7 คน และให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 15 ล้านบาท

          

ทั้งนี้ กลุ่มเบอร์ล่าฯ (LUBG) เห็นว่า การที่ สร.รฟท.รณรงค์เรียกร้องให้การรถไฟฯ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการรถไฟฯ และประชาชน ในขณะที่การรถไฟฯ กลับละเมิดสิทธิแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและกิจการแรงงานสัมพันธ์ ดังที่บัญญัติในข้อตกลงสภาพการจ้าง พ.ศ. 2544 ข้อที่ 2, ข้อตกลงสภาพการจ้าง พ.ศ. 2545 ข้อที่ 14, ข้อตกลงสภาพการจ้าง พ.ศ. 2552 ข้อที่ 15 และ ข้อที่ 16, ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ข้อที่ 223 และ ข้อที่ 303, มาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494, มาตรา 37 และมาตรา 40 (4) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4, 26, 29, 63, 64, 70

 

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG) ขอให้กำลังใจมายังกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ทั้ง 7 ท่าน และพนักงานคนรถไฟทุกท่าน ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม อย่างถึงที่สุด

 

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ