กลุ่มสร.อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน

วันที่ 26 มกราคม 2555 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปี 2554 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี
( อาคารบี ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ในปีนี้กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้รับรางวัลประเภทองค์กรภาคเอกชนที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2554 โดยมีตัวแทนจาก 1.สร.กิจการสิ่งทอนครหลวง
2.สร.บริติชไทยซินเทติคเท็กไทล์ 3.สร.สิ่งทอสมุทรสาคร 4.สร.แอล ที ยู แอพพาเรลส์ 5.สร.น้ำใจสัมพันธ์
6.สร.ทานตะวัน 7.สร.สร.ไทยเซารมิคส์ 8.สร.อุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ที่มอบรางวัลให้กับกลุ่ม ซึ่งกลุ่มได้เคยนำปัญหาที่คนงานถูกละเมิดสิทธิ ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯก็ได้รับความร่วมมือในการทำงานมาโดยตลอด การทำงานของกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิของคนงานที่ถูกละเมิด ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับ “นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิต” คือ 1.นายทนง โพธิ์อ่าน 2.นายทองนาค เสวกจินดา 3.นายทองใบ ทองเปาด์ 4.นายนิคม จันทรวิทุร 5.นายสมชาย นีละไพจิตร 6.นายสงวน นิตยารัมภ์พงค์ 7.นางสาววนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล แต่เทียบไม่ได้กับการที่ท่านได้ได้เสียสละลงแรงทำลงไป และขอเป็นกำลังใจให้ทำงานกันต่อไป

นางสาวดาวเรือง ชานก นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน