กลุ่มสระบุรี ระดมความเห็น เตรียมสร้างสำนักงาน

เมื่อวันที่  25   พฤศจิกายน   2555   เวลา  09.00   น.   กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัดเสวนา เรื่อง ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?  ที่จะมีสำนักงานกลุ่มฯ อย่างถาวร  เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง หรือ เป็นเพียงแค่ความฝัน    ณ  สำนักงานสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์   มีผู้นำแรงงานในพื้นที่เข้าร่วม  21  คน จาก  11  องค์กร
 
นายบุญสม  ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  กล่าวว่า  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงก่อตั้งมากว่า  15  ปี   แต่  ณ  ปัจจุบันกลุ่มฯ ยังไม่มีสำนักงานที่เป็นรูปธรรม   ช่วงก่อตั้งในระยะเริ่มแรกกลุ่มได้ไปเช่าสำนักงานเพื่อจัดเก็บเอกสารและดำเนินการประชุมร่วมถึงกิจกรรมอื่นๆ   ซึ่งมีราคาเช่าที่สูงจึงมีการย้ายสำนักงานอยู่หลายครั้ง   และได้มาใช้สำนักงานของสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์จนถึงปัจจุบันนี้       หลายองค์กรก็ได้ริเริ่มสร้างสำนักงานกันมากขึ้น เช่น สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  หรือ สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย    การจัดเสวนาในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการต่อไป
 
ด้านนางสาวธนพร   วิจันทร์     เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  “ เห็นด้วยกับการที่จะจัดสร้างสำนักงานกลุ่มฯ   เพราะจะได้เป็นศูนย์ประสานงานและสะดวกในการติดต่อ หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางกลุ่มฯ  และการสร้างสำนักงานยังสามารถเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือคนงาน   จัดอบรมให้ความรู้กับแรงงานในพื้นที่    ส่วนการระดมทุนนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมก็ต้องช่วยกันนำเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความชัดเจนของเป้ามากขึ้น ”    
หลังจากได้ให้ผู้นำแต่ละองค์กรได้เสนอความคิดเห็น   ทุกองค์กรได้มีข้อสรุปร่วมกันคือ  กลุ่มฯ ควรมีสำนักงานที่เป็นรูปธรรม และควรอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเดินทางมาประสานงานได้สะดวก    ส่วนการระดมทุนนั้นก็มีข้อสรุปดังนี้
 
จัดทำผ้าป่าสามัคคี
ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ขอรับบริจาคจากองค์กรสมาชิก
จัดกิจกรรมหาทุน    ขายเสื้อ   หมวกที่เป็นโลโก้กลุ่มฯ ในโอกาสต่างๆ
กำหนดให้สมาชิกสหภาพแรงงานของทุกองค์กรร่วมลงทุน  โดยกำหนดให้คนละ  100  บาท / ปี
 
ซึ่งในวันที่ 1 – 2  ธันวาคม  2555   ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่  15 / 2555   ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง   ซึ่งจัดการประชุม  ณ    27  รีสอร์ท   อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี    กำหนดให้มีพิธี “ ลงหลักปักหมุด ”  เพื่อเป็นการให้สัตยาบรรณร่วมกันในการสร้างสำนักงานกลุ่มฯ ในครั้งนี้
 
นงนุช ไกรย์ศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสระบุรี รายงาน