กลุ่มสระบุรีติวเข้ม!!! ผู้นำแรงงานด้าน IT

เมื่อวันที่   20   พฤษภาคม    2555  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารให้กับผู้นำแรงงานในพื้นที่เพื่อนำกับไปใช้และพัฒนาในองค์กร      ณ    ศูนย์การเรียนรู้อดิตยา เบอร์ล่า     ตั้งอยู่ที่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแก่งคอย    สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ โดยมีผู้นำแรงงานเข้าร่วมประมาณ   20   คน    
 
นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงกล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ถือว่า มีความสำคัญต่อผู้นำแรงงานเป็นอย่างมาก   ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารต่างๆ  การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    หากผู้นำแรงงานไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็จะทำให้การส่งข้อมูลต่างล่าช้า   หรือไม่มีการนำข้อมูลใหม่ๆ  มาใช้ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานได้    ซึ่งปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตถือว่ามีความสำคัญมาก     ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้จะฝึกให้ทุกคนเน้นได้เรียนการใช้   Microsoft word     Microsoft Excel   และ การใช้อินเตอร์เน็ตซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถเอาความรู้ไปใช้ในองค์กรได้อย่างแน่นอน
 
นายบุญกาย บุตรสะสม ผู้เข้าร่วมอบรม  “การเข้าอบรมในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจ
ากว่าตนเองไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย ก็ถือเป็นเรื่องยากพอสมควรในของการพิมพ์เอกสาร ซึ่งตนเองคิดว่าน่าจะมีการฝึกอบรมแบบนี้อีกหลายๆครั้ง วันนี้เข้าร่วมฝึกอบรมก็สามารถพิมพ์เอกสารได้ เข้าอินเตอร์เน็ตได้ แต่ยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่”
 
ด้านนางสาวสุชาดา   สุขเกษม  กล่าวว่า  ตนมีพื้นฐานเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อยู่บ้าง  พอมาอบรมในวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมจากเดิมที่ยังไม่เข้าใจ  เช่นการใช้งาน Microsoft Excel   หลังจากนี้ก็จะนำความรู้กลับไปใช้ในการทำงานและในองค์กรต่อไป
    นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี