กลุ่มสระบุรีคึกคัก ! รับ สร.น้องใหม่

เมื่อศุกร์ที่ 5  สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงประชุมประจำเดือนมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 10 องค์กร  ในที่ประชุมคึกคักรับสมาชิกสหภาพแรงงานน้องใหม่ สหภาพแรงงาน TBSC  LOGITIC

นายบุญสม ทาวิจิตร  ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  กล่าวว่า ขอต้อนรับสมาชิกน้องใหม่ที่จะมาร่วมกันทำงานกับกลุ่มฯ ร่วมกันแก้ไขขับเคลื่อนประเด็นแรงงานเพื่อความถูกต้องกับผู้ใช้แรงงาน กลุ่มฯเองก็มีแผนงานในการทำงานที่ชัดเจน ทำงานกันแบบพี่แบบน้อง มีปัญหาช่วยกันแก้ไข ก็เป็นประเพณีปฏิบัติ ในการทำงานกลุ่มฯ จำเป็นต้องให้ความรู้ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารสหภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง  ทำอย่างไรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง  สิ่งเหล่านี้ที่จะต้องมาศึกษาเรียนรู้กันต่อไป

ทางด้าน นายภัทรพงษ์  ช้างเผือก  ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน TBSC LOGITIC  กล่าวว่า  ประเด็นที่ทำให้จัดตั้งสหภาพ ต้องการคุ้มครองสวัสดิการสิทธิประโยชน์ ของพนักงานที่มีอยู่ ที่มาของบริษัท เดิมเป็นบริษัท

บริดจสโตน ซึ่งผลิตยางรถยนต์  และถูกแยกออกมา เป็นบริษัทจำหน่ายยางให้แก่ลูกค้า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีจำนวนพนักงานรวมทั้งพนักงานรับเหมา ประมาณ 200 คน ต่อมาบริษัทได้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยแยกออกจากบริษัทบริดจสโตน แต่ก็ยังอยู่ในเครือ โดยที่พนักงานไม่รู้เรื่องมาก่อน ส่วนสวัสดิการ ก็จะได้คล้ายๆกัน แต่ได้น้อยกว่า  ต่อมาได้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อนพนักงานด้วยกันเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิการสิทธิผลประโยชน์คนงาน จึงลงลายมือชื่อนักก่อตั้งทั้งหมด 12 คน ที่จะไปจดทะเบียนสหภาพ พอได้ทะเบียนสหภาพก็ขอมติในที่ประชุมมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และจะขอร่วมทำงานกับกลุ่มฯต่อไป

สวรรยา ผดาวัลย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี รายงาน