กลุ่มภาคตะวันออกจัดอบรมนักสื่อสารรุ่น 2 หวังเพิ่มศักยภาพผู้นำ

กลุ่มภาคตะวันออกจัดฝึกอบรมนักสื่อสารแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ สร้างข่าวในพื้นที่ กระตุ้นสังคมให้เข้าใจแรงงาน

วันที่ 27-28 กันยายน 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก(ชลบุรี-ระยอง) จัดอบรมนักสื่อสารแรงงานรุ่น 2 ที่ สำนักงานกลุ่มภาคตะวันออก ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมจากกลุ่มสหภาพแรงงานแหลมฉบัง กลุ่มสหภาพแรงงานบ่อวิน กลุ่มสหภาพแรงงานอมตะนคร กลุ่มแรงงานระยองรวม 20 คน ในการฝึก 2 วันนี้เนื้อหาวันแรกประกอบด้วย ความหมายของการสื่อสาร  องค์ประกอบของสื่อ ประเภทของสื่อ เทคนิคการทำงานกับสื่อ การเขียนข่าวเบื้องต้น ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ลงมือเขียนข่าวคนละ หนึ่งข่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนเองไปมีส่วนร่วมภายในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยยึดหลักว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม ซึ่งถือเป็นหัวใจในการที่จะใช้ในการเขียนข่าว ส่วนวันที่สองจะเป็นการฝึกสร้างสื่อ วีดีโอ  เทคนิคการตัดต่อภาพและเสียง

ในการฝึกอบรม มี คุณ วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน   คุณ วาสนา ลำดี(นก) ผู้ประสานงานโครงการฯ  และคุณสุมาลี ลายลวด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม รวมทั้งยังมีนักสื่อสารแรงงานรุ่นแรกร่วมเป็นพี่เลี้ยงสอนรุ่นน้องในเทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วย

ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับการผลิตสื่อแรงงาน ให้ภายนอก(สังคม)และภายใน(ผู้ใช้แรงงาน)ได้รับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหว สิทธิต่างๆด้านแรงงานอย่างรวดเร็วเที่ยงตรง เนื้อหาหลักๆเป็นเรื่องของสิทธิแรงงาน เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ประกันสังคม รวมถึงความเป็นอยู่ของคนงานในพื้นที่

                                นายเกียรติศักดิ์  บุญเปี่ยม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวชลบุรี-ระยอง รายงาน