กลุ่มบูรฯ ! รุก ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ

ไหม

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 56 เวลา 13.30 น. กลุ่มบูรฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ร่วมกันยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ กิจการ เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ รัฐสภา

โดย นางสาวธนพร  วิจันทร์  ประธาน กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า กลุ่มบูรฯ ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานหญิงในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และเครือข่ายองค์กรผู้หญิงทุกภาคส่วน รวมกลุ่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิง  แต่ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย ผู้หญิงคนทำงานเป็นกำลังหลักของประเทศในการสร้างระบบเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิ เพื่อให้ผู้หญิงทำงาน มีชีวิตครอบครัวที่ยั่งยืน  จะเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหากระทบกับแรงงานหญิงหรือผู้หญิงในภาคส่วนต่างๆ สิ่งที่กระทบต่อมา คือสถาบันครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ เพราะผู้หญิงเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว

บูรณ์

นางสาวธนพร วิจันทร์ กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มี.ค. 56 เวียนมาครบรอบอีกครั้ง กลุ่มบูรฯร่วมกับองค์กรเครือข่าย จึงขอยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯโดยมีทั้งหมด 3 ข้อ

  1. เพิ่มจำนวนศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในพื้นที่อุตสาหกรรม และชุมชน รวมทั้งปรับคุณภาพ บริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้หญิงทำงาน
  2. ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 183 เรื่องการคุ้มครองความเป็นมารดาหรือนำหลักการของอนุสัญญามาดำเนินการโดยเร็ว
  3. เพิ่มผู้หญิงในระบบประกันสังคม โดยขยายสิทธิประกันสังคม ให้ครอบคลุมคนทำงานทุกกลุ่ม เพิ่มสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ ที่สำคัญมีสำนักงานประกันสังคมที่เป็นอิสระและกำหนดสัดส่วนหญิงชายที่เท่าเทียมกันในคณะกรรมการประกันสังคม

ทางด้านนางสาวปาริชาติ มาลีเครือ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ซึ่งได้รับมอบหมายให้มารับข้อเสนอ กล่าวว่า เป็นที่ยินดี เพราะปกติคณะกรรมาธิการฯ ก็ได้ทำงานประเด็น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อยู่แล้ว และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำงานร่วมกับกลุ่มบูรฯและองค์กรเครือข่าย ข้อเสนอที่ได้ยื่นมาทุกข้อ ก็จะนำเข้าสู่วาระของคณะกรรมาธิการฯ หลังจากนั้นก็จะนำเสนอตามลำดับชั้นต่อไป และ จากนั้นก็จะแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามดำเนินงานร่วมกันต่อไป

รายงานโดย.นักสื่อสารแรงงานสระบุรี