กระทรวงแรงงานแจง แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน

workersrightshumanrihts

กระทรวงแรงงานส่งหนังสือชี้แจงคสรท. เรื่องการแก้ไขปัญหาการคุกคาม และละเมิดสิทธิแรงงาน  กรณีสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทย สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็น สหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนรัล แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทย และสหภาพแรงงานซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ อยู่ระหว่างการติดตามแก้ไข ทั้งเรียกนายจ้างมาคุย เร่งดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงไกล่เกลี่ย เป็นไปตามขั้นตอน

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายอิทธิพล แผ่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจง เรื่องติดตามปัญหากรณีการคุกคาม และละเมิดสิทธิแรงงาน แก่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

ตามที่ทางคสรท.ได้มีการยื่นหนังสือติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการคุกคาม และละเมิดสิทธิแรงงาน กรณีสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทย สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็น สหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนรัล แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทย และสหภาพแรงงานซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ ร้องเรียนด้วยวาจานั้น

สำนักแรงงานสัมพันธ์ขอชี้แจงผลการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีสหภาพแรงงานซัมมิทฯ นายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญผู้แทนบริษัทซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด มาพบให้คำปรึกษาแนะนำให้บริษัทฯดำเนินการต่อลูกจ้างภายใต้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และหลักสุจริตใจซึ่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ จะได้นัดหมายทั้งสองฝ่ายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยเร็วต่อไป

2. กรณีสหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นฯ ลูกจ้างจำนวน 9 คนได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และต่อมาเมื่อวันที่ 28 ,30 กรกฎาคม 2557 ลูกจ้างทั้ง 9 คนได้ขอถอนคำร้องดังกล่าว เนื่องจากประสงค์ใช้สิทธิทางศาลแทน ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนกรรมการลูกจ้าง นายจ้างได้ขออนุญาตศาลเลิกจ้าง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะได้ดำเนินการนัดทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาภายในเดือนสิงหาคม 2557 ควบคู่กันไป

3. กรณีสหภาพแรงานเพื่อนแรงงานไทย ขณะนี้ผู้ถูกเลิกจ้างจำนวน 7 คน ได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แต่อย่างไรก็ตามพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะได้ดำเนินการนัดทั้งสองฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภายในเดือนสิงหาคม 2557 ควบคู่กันไป

4. กรณีสหภาพแรงงานมิชลินฯได้ดำเนินการส่งเรื่องให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการแล้ว ซึ่งสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีจะได้ดำเนินการนัดทั้งสองฝ่ายมาพบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

5. กรณีสหภาพแรงงานฟูจิตสึฯ ได้ประสานฝ่ายนายจ้างมาพบเพื่อหาแนวทางยุติข้อขัดแย้ง โดยได้รับแจ้งว่ากรณีนี้ศาลนัดวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะได้มาพบหลังจากวันที่ศาลนัด

6. กรณีสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ฯพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสำนักแรงงานสัมพัน์ และสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้เชิญฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนสหภาพแรงงานฯ ไปพบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้แทนสหภาพแรงงานฯเสนอแนวทางยุติปัญหาตามที่เคยเสนอต่อศาล ให้ฝ่ายนายจ้างแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และสำเนาให้งานประนอมฯทราบ ซึ่งฝ่ายนายจ้างรับไปนำเสนอผู้บริหาร และจะแจ้งให้พนักงานประนอมฯทราบ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน