กรรมาธิการพิจารณาร่าง ประกันสังคม ข้อสงสัยวันนี้ แรงงานต้องการคำตอบ

โดย บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง

นับแต่เวทีสมัชชาแรงงานกับการปฏิรูปประกันสังคม เมื่อวันที่13 มกราคม 2554  ซึ่งนายกอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ได้มาเป็นประธานเปิดงาน และรับข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานเรื่องประกันสังคมห้าข้อ คือ หนึ่ง กฎหมายประกันสังคมจะต้องเป็นองค์กรอิสระ  สอง ความโปร่งใสมีกระบวนการตรวจสอบ สาม บัตรเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลคู่สัญญา การขยายการคุ้มครองและเพิ่มสิทธิประโยชน์ สี่ หนึ่งคนหนึ่งเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ห้า ประกันสังคมถ้วนหน้าเพื่อคนทำงานทุกคน นี่คือประเด็นที่ท่านนายกได้รับข้อเสนอ และส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  โดยผ่านร่างพรบ.ประกันสังคม ฉบับรัฐบาล และของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนคร มาฉิม และ สส.20 รายชื่อ ในขณะเดียวกันเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน ผ่านช่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสถาพร มณีรัต ชลน่าน ศรีแก้ว สุชาติ ลายน้ำเงิน และสส.20 รายชื่อพรรคเพื่อไทย  อีกทั้งการยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ฯยังมีเนื้อหาเสนอผ่าน ดร.สุเมธ ฤทธาคนี ประธาน คณะกรรมาธิการ การแรงงานสภาผู้แทนราษฎร โดยร่างกฎหมายฯทั้ง4 ร่าง ปัจจุบันได้ผ่านเข้าสู่การพิจารณารับหลักการวาระที่1 และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ..ประกันสังคม พ.ศ. …เมื่อมกราคม 2554 ที่ผ่านมา

สิ่งที่เป็นข้อเคลือบแคลงใจ ห่วงใย จากภาคแรงงาน และประชาชน ที่เคลื่อนไหว ผลักดันตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี กับร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ หนึ่ง การแต่งตั้งกลไกสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหากฎหมายฯ ชั้นการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. ประกันสังคม ซึ่งส่วนใหญ่กรรมาธิการวิสามัญฯที่ถูกแต่งตั้งจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ หรือติดตามประเด็นกฎหมายประกันสังคม แต่อย่างใดโดยเฉพาะปีกกรรมาธิการสส.จากฟากรัฐบาล ที่คอยฟังข้อเสนอจากทางสำนักงานประกันสังคม และกฤษฎีกา ลงมติเห็นด้วยเพื่อให้ร่างกฎหมายรายมาตราผ่านไปอย่างรวดเร็วๆ สอง การพิจารณาเนื้อหากฎหมายรายมาตรา ยังเป็นการหยิบยกแก้ไขในสาระสำคัญที่ไม่ใช่หัวใจ การปฎิรูประบบประกันสังคม มีการใช้เทคนิคสรุปบันทึกการประชุมที่บันทึกแค่ความคิดเห็นของกรรมาธิการ ซึ่งเสมือนถูกวางไว้ในกรอบของรัฐบาล ไม่สนใจสิ่งที่ท่านนายกฯ และรัฐมนตรีแรงงาน เคยไปรับข้อเสนอหลักห้าข้อของภาคแรงงาน ประชาชน  สาม สัดส่วนการแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ แม้ว่าจะเป็นเอกสิทธิของ สส. ที่เสนอร่างกฎหมาย แต่ก็มีช่องว่างข้อระเบียบที่ให้สส.ผู้เสนอร่างกฎหมายสามารถเสนอชื่อคนนอกที่มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญฯได้ ซึ่งในส่วนนี้ทางเครือข่ายแรงงานฯได้นำเสนอรายชื่อผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการปฎิรูประบบประกันสังคมแบบก้าวหน้าจำนวนถึง 10 คน สุดท้ายก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเพียง 2 คน  จากทั้งหมด 30 กว่าคน  สี่ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ ได้มีการประชุมไปแล้วจำนวน เกือบ 4 ครั้ง มีมาตราที่ผ่าน และแขวนไว้เกือบ 25 มาตรา จากทั้งหมด 46 กว่ามาตราที่กฎหมายฉบับนี้ฯได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข เป็นที่น่าสังเกตว่า การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ฯมีการเร่งพิจารณาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันการเสนอเข้าวาระสอง สาม ก่อนยุบสภา และใช้เป็นนโยบายการหาเสียงในการเลือกตั้งสมัยหน้า

จากสถานการณ์ และข้อเคลือบแคลงใจทั้งสี่ประการ  การตอบคำถามกับภาคแรงงานและ ประชาชน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. ..จะต้องมีการแสดงท่าทีความจริงใจ ไม่มีวาระซ่อนเร้นในการดึงประเด็นสำคัญที่องค์กรแรงงาน และภาคประชาชนได้นำเสนอโดยผ่านการเคลื่อนไหวรณรงค์ คณะกรรมาธิการฯฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอกฎหมายฉบับนี้ฯ จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการปฎิรูปความก้าวหน้าและผลประโยชน์ในประกันสังคม ให้กับสมาชิก 9.4 ล้านคน เงินที่อยู่ในกองทุนประกันสังคม 8 แสนล้านบาท นี่คือผลประโยชน์มหาศาล ที่วันนี้ทำไมพี่น้องแรงงานที่เป็นสมาชิกใน มาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 ถึงต้องออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มีส่วนร่วม และตรวจสอบการบริหารจัดการได้ทั้งระบบ ดังนั้นการฝากความหวังให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการพิจารณากฎหมายฯในชั้นนี้ จึงเป็นการมอบความไว้วางใจอีกคำรพหนึ่ง ณ วันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน พวกท่านกำลังถูกจับตามองกับการปฎิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และการอยู่ดีมีสุขในรูปสวัสดิการแรงงานครั้งสำคัญ ใกล้ยุบสภา ใกล้เข้าสู่ฤดูกาล การเลือกตั้งอย่าลืมว่าวันนี้เสียงของผู้ใช้แรงงาน กลับเครือญาติของเขาในชนบท กำลังโยงเส้นใยแมงมุมว่าใครอยู่ตรงไหน มีบัตรประชาชนกี่คนที่จะลงเสียงเลือกตั้งได้ ฉนั้นผลงานของท่านสส.ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. …จะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งในวาระครบรอบ20 ปี กับการปฎิรูปกฎหมายฉบับนี้ฯอย่าทำให้พวกเขาต้องผิดหวังอีกเลยครับ

//////////////////////////////////////////////////