กรรมกรหนุนชาวบ้าน กลุ่มพีมูฟ สู้เพื่อสิทธิ

P5110328

คสรท.ร่วมหนุนการต่อสู้ของกลุ่มพีมูฟ เสนอรัฐควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ในฐานะรัฐบาลประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้เดินทางเข้าให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารแห้ง และขนมให้กับกลุ่มชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมนุมริมคลอง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยวงดนตรี ภราดร บรรเลงบทเพลงให้กำลังใจ กลุ่มพีมูฟได้มีเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงถามถึงการดำเนินการตามที่ได้มีข้อตกลงไว้ ดังนี้

1. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับนำเงินทุนไปซื้อที่ดินที่ถือครองเกินขนาด รวมทั้งจัดซื้อที่ดินที่เป็นทรัพย์ประกันหนี้เสียของธนาคารและสถาบันการเงินมาบริหารให้กระจายไปยังเกษตรกรที่ไร้ที่ดินและที่มีที่ดินไม่พอทำกิน

2. ให้รัฐบาลดำเนินการออกพระราชบัญญัติโฉนดชุมชน แทนระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี รองรับพื้นที่ขอจัดทำโฉนดชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการถือครองที่ดินให้เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแก้ไข้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยรัฐที่ดูแลพื้นที่กับผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด

3. ให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการออกโฉนดชุมชนตามแนวทางของสำนักงานโฉนดชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเร็ว

4. สานต่อนโยบายการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงโดยอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งงบอุดหนุนเรื่องที่ดิน การสร้างบ้าน และงบพัฒนาสาธารณูปโภค

P5110219P5110222

5. โครงการที่อยู่อาศัยคนจน ให้การไฟฟ้า และการประปา มีหน้าที่จัดหาสาธารณูปโภคให้ โดยไม่คิดงบประมาณลงทุนเพิ่มและในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการให้คิดค่าบริการน้ำ ไฟ ในอัตราปกติ

6. อุดหนุนงบประมาณรายปี เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่น ถูกไฟไหม้ ไล่รื้อ ภัยพิบัติ สภาพชุมชนเสื่อมโทรมเพื่อใช้สำหรับปลูกบ้านพักชั่วคราวน้ำ/ไฟ การโยกย้ายการปรับปรุง เป็นต้น

7. โครงการพัฒนาที่กระทบเรื่องที่อยู่อาศัย ต้องคำนวณงบประมาณการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นทุนของโครงการด้วยและต้องให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา

8. ให้มีนโยบายนำที่ดินรัฐมาจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเช่น ที่ดินการรถไฟ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินสาธารณะ หรือที่กรมศาสนา เป็นต้นโดยให้เช่าในอัตราต่ำใช้ระบบกรรมสิทธิ์ และการบริหารจัดการร่วมกันโดยชุมชน หรือดำเนินการในรูปแบบโฉนดชุมชนทั้งนี้แล้วแต่สภาพความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และความต้องการของแต่ละชุมชน

P5110225P5110279

9. ให้มีนโยบาย และกลไกในการแก้ปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้านอย่างชัดเจน ในเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสำคัญ

10. กรณีเขื่อนปากมูล ให้รัฐบาลนำผลการเจรจาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ให้ทดลองเปิดเขื่อนปากมูล 5 ปี พร้อมเงินชดเชย ย้อนหลัง 24 ปี ครอบครัวละ 310,000 บาท รวมเป็นเงิน 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อตกลงกับรัฐบาลอภิสิทธิอย่างเป็นทางการ เข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

นายชาลี ลอยสูง ประธานฯกล่าวว่า มาเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้าน ชาวนา ชาวไร่ ที่มาต่อสู้เพื่อสิทธิ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ผ่านมา หากแยกกันต่างคนต่างสู้นั้นอาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การต่อสู้ในอดีตเป็นการต่อสู้ของพี่น้องกรรมกร ชาวนา และนักศึกษา การต่อสู้แบบ 3 ประสาน วันนี้แม้ว่า ขบวนของกรรมกร นำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มาให้กำลังใจ พร้อมทั้งนำวงภราดร ซึ่งเป็นวงดนตรีของกรรมกรมาแสดงเพื่อให้กำลังใจ และมีสิ่งขอเล็กๆน้อยๆมามอบให้เป็นการแสดงถึงการสนับสนุนการต่อสู้ครั้งนี้ และคณะกรรมการสมานฉันท์ฯขอสนับสนุนการเรียกร้องของกลุ่มพีมูฟ พร้อมทั้งจะแวะเวียนมาให้กำลังใจ เนื่องด้วยพี่น้องกรรมกร ต้องทำงานในโรงงาน อาจมาไม่ได้ทุกวัน วันนี้ของให้ได้ผ่อนคลายกับบทเพลงแรงงาน เราเป็นกำลังใจขอให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว

P5110361 P5110375

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า การที่มาสนับสนุนการต่อสู้ของชาวบ้าน เนื่องจากเห็นว่า ชาวนา ชาวไร่ พ่อแม่พี่น้องที่มาชุมนุมนั้น ส่วนใหญ่คือพ่อ แม่ พี่น้องของผู้ใช้แรงงาน หรือกรรมกรที่ทำงานในโรงงานเพื่อรับใช้นายทุน เป็นผู้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ ขายแรงกายเพื่อค่าจ้างในการส่งกลับไปเลี้ยง พ่อ แม่ พี่น้องที่ต่างจังหวัด แต่วันนี้พ่อ แม่ต้องมาเรียกร้องสิทธิ กรณีที่ถูกรัฐรุกราน บ้าน อาชีพ ที่อยู่อาศัย การกำหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งส่งผลทำให้ลูกหลานต้องมาทำงานไกลบ้าน การมาให้กำลังใจ และสนับสนุนในฐานะลูก หลานของพวกเรา แม้ว่ามาเพียงไม่กี่คน แต่เรามาในฐานะแกนนำ ซึ่งจะแวะเวียนกันมาดูแลอีกจนกว่าพ่อ แม่จะบรรลุผลตามขอเรียกร้อง รัฐควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ในฐานะรัฐบาลประชาธิปไตย การที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมเนื่องจากเดือดร้อน หากไม่เดือดร้อนคงไม่มาใครบ้างอยากนอนข้างถนน แทนบ้านกันบ้าง

P5110349P5110384

นางสุนี ไชรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า มาเพื่อให้กำลังใจ เนื่องจากชาวบ้านหลายๆท่านมีคดีความที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากถูกกระทำไม่เป็นธรรม วันนี้มาพร้อมกับทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่มาหนุนช่วยการต่อสู้ของกลุ่มชาวบ้านทั้งในฐานะลูก หลาน แกนนำกรรมกร เพื่อสร้างการต่อสู้แบบ 3 ประสาน มามอบกำลังใจให้กัน

P5110343

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้กล่าวให้กำลังใจเป็นภาษาใต้ ว่า การมาของขบวนการแรงงาน เพื่อให้กำลังใจ และอวยพรให้ประสบชัยชนะในการต่อสู้ นำความสำเร็จกลับบ้านด้วย และขอมอบซีดี สารคดีแรงงาน ซึ่งมีหลายเรื่อง เช่น ประวัติศาสตร์แรงงาน เรื่องแรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ เกษตรกรพันธสัญญาเป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(พีมูฟ) จะรายงานให้ครม.ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของพีมูฟซึ่งเดินทางมายื่นหนังสือและปักหลักรอฟังคำตอบจากรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมใน 4 ประเด็นประกอบด้วย
P5110268

1.กรณีเขื่อนปากมูน เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอครม.ดังนี้ 1.1ให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ศึกษาการรักษาระดับน้ำที่เหมาะสมสำหรับเขื่อนปากมูน 1.2ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และมติครม.เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2550 เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูน 1.3 เห็นควรให้มีคณะกรรมการเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนเพียงคณะเดียว โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูนขึ้นใหม่ สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯเห็นควรให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย หารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม แล้วนำเสนอครม.แต่งตั้งต่อไป
P5110264P5110275

2.กรณีโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน เนื่องจากครม.เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการจัดการซื้อที่ดินและหลักเกณฑ์อื่นๆก่อนนำเสนอครม.พิจารณาอีกครั้ง เมื่อได้มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้หมดวาระลงตามรัฐบาลเดิม ประกอบกัยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร ดังนั้นเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชนซึ่งถูกเจ้าของที่ดินดำเนินคดี จึงเห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องเสนอครม.เพื่อพิจารณาทบทวนมติข้างต้นโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียด รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้งบประมาณของพอช.จำนวน 167 ล้านบาท สำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่นำร่องทั้ง 5 ชุสชนเนื้อที่ราว 800 ไร่ และพัฒนาสาธารณูปโภคและอื่นๆที่จำเป็น และเมื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินเรียบร้อยแล้ว จังโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป
P5110227

3.กรณีข้อเสนอนโยบายดำเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน(ปจช.)ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ร.ต.อ.เฉลิมเป็นประธานปจช.และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายวราเทพ รัตนากร)เป็นรองประธาน รวมทั้งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการปจช.แต่งตั้งจำนวน 8 คน โดยมีหน้าที่ประการหนึ่งคือการเสนอนโยบายและแผนงานรวมถึงงบประมาณในการเนินการโฉนดชุมชนต่อครม. ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คนเป็นสมาชิกของพีมูฟ ได้นำเสนอร.ต.อ.เฉลิมเกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนว่า ในทางปฎิบัติมีข้อติดขัดบางประการ อาทิ กรณีที่ปจช.เห็นชอบให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน และประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานเพื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น อาจมีผลต่อการดำรงชีพตามปกติของประชาชนในชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานรโฉนดชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย เกิดความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จึงเห็นควรให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐามนตรีนำเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของนโยบายการดำเนินงานโฉนดชุมชนโดยให้ชุมชนซึ่งปจช.เห็นชอบให้ดำเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินรัฐตามวิถีปกติ และสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคได้ไปพลางก่อน จนกว่ากระบวนการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตามแต่กรณีจะมีผลเป็นที่ยุติ
P5110234

4.กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของโครงการบ้านมั่นคง เห็นควรให้กรทรวงมหาดไทยนำเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย ตามแผนปฎิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” เพื่อพัฒนาความมั่นคงของชีวิต และการอยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัดทั่วประเทศ โดยเป้าหมายรวมจำนวน 285,000 หน่วย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการของรัฐที่ครม.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 โดยการนำเสนอครั้งนี้เพื่อขอความเห็นชอบให้โครงการดังกล่าวเป็น “โครงการ”ตามคำนิยามข้อ1 ในกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อง

สำหรับกรณีปัญหาอื่นๆของพีมูฟที่มีการร้องเรียนนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆขึ้นมารรับผิดชอบและกำหนดให้มีการประชุมก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม เนื่องจากวันที่ 27 ร.ต.อ.เฉลิมได้นัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในเวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

/////////////////////////////