ร่วมทอดผ้าป่าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

tlm header

ที่ มพร.42/2557

วันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง   ขอการสนับสนุนทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เรียน   ประธาน สภาแรงงาน / สหพันธ์แรงงาน / สหภาพแรงงานฯ / องค์กรพัฒนาเอกชน / ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน

ด้วยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าทุกๆ 2 ปี เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยในปี 2557 นี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 อันเป็นห้วงเวลาที่ใกล้กับวันครบรอบการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (17 ตุลาคม 2536) โดยครั้งนี้ มูลนิธิจะปรับเพิ่มรูปแบบจากที่เคยใช้วิธีบอกบุญขอรับบริจาคเป็นการทั่วไป เป็นการขอให้องค์กรแรงงานที่มีความพร้อมช่วยจัดกองผ้าป่าในนามขององค์กรไปทอดที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยด้วยอีกส่วนหนึ่งตามกำลังศรัทธา
ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งหารายได้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์อย่างเพียงพอ ทั้งเรื่องค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าซ่อมบำรุงอาคารและวัสดุอุปกรณ์จัดแสดงนิทรรศการ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือมาใช้ห้องประชุม การดูแลความสะอาดเรียบร้อยพร้อมให้บริการ การซ่อมบำรุงดูแลหนังสือและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแรงงาน การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับแรงงานพร้อมกับแปลงระบบจัดเก็บเป็นสื่อดิจิตอล การจัดนิทรรศการและกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรแรงงานต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการและผู้ที่ศรัทธา ที่ต้องการจะจัดสร้างสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงานต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีต อันจะทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการยอมรับอย่างทัดเทียมกับคนกลุ่มอื่นในสังคม จึงช่วยกันลงขันลงแรงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจนสำเร็จเริ่มเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2536 โดยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู และสามารถยืนหยัดมาได้ถึง 21ปีแล้ว โดยมีทั้งผู้ใช้แรงงาน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาเยี่ยมชมโดยตลอด มีสื่อมวลชนมาทำข่าวทำรายการเผยแพร่เป็นประจำ

     ดังนั้น ในฐานะที่ท่านหรือองค์กรของท่านมีส่วนในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หรือปรารถนาจะให้สถานที่สำคัญทางด้านคุณค่าและประวัติศาสตร์ของแรงงานดำรงอยู่ได้ต่อไป มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่านจัดกองผ้าป่าในนามขององค์กรหรือขอรับบริจาคเงินเพื่อนำไปทอดที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อันเป็นการช่วยกันหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของแรงงานไทยสืบไป 

มูลนิธิหวังว่าท่านจะให้การสนับสนุนเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่ผู้ใช้แรงงานร่วมกันสร้างขึ้นมา สามารถดำรงอยู่เพื่อบอกเล่าคุณค่าของแรงงานต่อสังคมได้ตลอดไป จึงขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป กาญจนวงศ์)
ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สอบถาม โทร. 022513173, 0870213891
email : tlm.thailabourmuseum@gmail.com
บริจาคเงินเข้าบัญชี มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 101-5-645029

DSCN7490

ใบฏีกาผ้าป่า
brochure สร้างพิพิธภัณฑ์ทำไม - 2