TAM เปิดตำนานจัดสวัสดิการหลังเกษียณให้สมาชิก

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทยหรือ TAM มีการจัดสวัสดิการงานเลี้ยงเกษียณอายุงานให้กับสมาชิกสหภาพฯ   โดยผู้ที่เกษียณกลางปีจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของปี และสำหรับผู้ที่เกษียณปลายปี จะจัดในเดือนธันวาคม   และในเดือนมิถุนายนที่ผ่าน TAM ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุงานให้กับสมาชิกฯ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง อดีตกรรมการบริหาร ของ TAM ในยุคปี 2529 – 2532   ซึ่งถือเป็นผู้ซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างองค์กรมาในยุคนั้น
 
ดังนั้น  TAM จึงได้เชิญผู้ร่วมก่อตั้งสหภาพฯ ในยุคปี 2522   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยเน้นจัดบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เพื่อให้มีการพบปะพูดคุยและเล่าเรื่องราวย้อนอดีตวันวานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    รวมถึงการเสนอแนวคิดต่าง ๆ ในการทำงานในยุคสมัยนั้น ว่ามีความยากลำบากและต้องผ่านอุปสรรคอย่าง ไรบ้าง และท่านแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อเป็นคำชี้แนะในการทำงานให้กับกรรมการบริหารในยุคปัจจุบันนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสหภาพฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  
 
ซึ่งนับว่า TAM  เป็นองค์กรที่  ” เหลียวหลัง  แลหน้า “ อย่างแท้จริง  กล่าวคือการ  เหลียวหลัง  คือไม่เคยละทิ้งผู้ร่วมก่อตั้งผู้ซึ่งวางรากฐานความเข้มแข็งขององค์กรไว้ให้เป็นอย่างดี   ส่วนการแลหน้า TAM  ก็มีการวางแผนงานและนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต  TAM  เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้งานมีการส่งไม้ต่อ  และไม่ยึดติดบุคคล  มีการทำงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ
 
ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน