TAM จัดสัมมนาผู้แทนหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 54 สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) ได้จัดสัมมนาให้กับผู้แทนหน่วยงานของแต่ละนิติบุคคลโดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่า “ผู้แทนหน่วยงานกับบทบาทผู้นำยุคใหม่เพื่อร่วมพัฒนาสหภาพฯอย่างยั่งยืน”ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพฯ หมู่บ้านบูรพาซิตี้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้แทนหน่วยงาน คือ ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกฯ ภายในหน่วยงานมาทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารองค์กรโดยเป็นสื่อกลางระหว่างสหภาพฯกับสมาชิกเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งในอนาคต จะมีวาระการเป็นผู้แทนหน่วยงาน 2ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานเข้าใจถึงโครงสร้างการบริหารงานสหภาพฯ
 2. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตน
 3. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานร่วมกำหนดขอบข่ายการบริหารหน่วยงาน
 4. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 5. เพื่อวางรากฐานผู้แทนหน่วยงานสู่การเป็นกรรมการสหภาพฯในอนาคต
 6. เพื่อให้สหภาพฯพัฒนาอย่างยั่งยืน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งกรรมการสหภาพฯ  เจ้าหน้าที่สหภาพฯ  ที่ปรึกษาสหภาพฯ และผู้แทนหน่วยงานทุกนิติบุคคลประมาณ 150ท่าน

คุณลาเร่  อยู่เป็นสุข ประธานสหภาพแรงงานฯได้ทำพิธีเปิดการสัมมนาผู้แทนหน่วยงาน พร้อมกับอธิบายเกี่ยวกับองค์กรว่ามีโครงสร้างเชื่อมโยงไปสู่ในแต่ละองค์กร ตั้งแต่จากสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ เชื่อมต่อกับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) และเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ (IMF) ตามลำดับ เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานได้ทราบถึงความเป็นมาขององค์กรและสามารถไปบอกต่อกับสมาชิกให้ได้รู้ว่าองค์กรของสหภาพฯมีการเชื่อมต่อกับองค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

คุณยงยุทธ  เม่นตะเภา  ประธานกรรมการที่ปรึกษา ได้พูดเรื่องของจิตอาสาที่จะมาทำงานตรงนี้เป็นผู้แทนหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานมาทำหน้าที่เป็นตัวแทน เป็นสื่อกลางระหว่างสหภาพแรงงานฯ กับสมาชิก เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วและทั่วถึงสมาชิกเพราะสมาชิกสหภาพฯ ณ ตอนนี้ประมาณ 5,000 กว่าคน ถ้าตามลำพังกรรมการสหภาพฯ 18 คน ทำงานไม่ไหว จึงต้องจัดให้มีผู้แทนหน่วยงานขึ้นในแต่ละนิติบุคคล โดยมีหน้าที่ หาสมาชิกเพิ่ม   รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสมาชิก ประชาสัมพันธ์องค์กรสหภาพฯ และช่วยบริหารงานสหภาพฯ เพื่อทำให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งในอนาคต และที่สำคัญเพื่อสรรค์หาผู้แทนหน่วยงานที่เข้ามาเป็นกรรมการสหภาพแรงงานฯต่อไป

 หลังจากนั้นได้มีการจัดอบรมบทบาทหน้าที่ของผู้แทนหน่วยงานแล้ว ภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองโดยที่ทางคณะทำงานจะกำหนดหัวข้อให้แสดงความคิดเห็น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มี 3 หัวข้อที่จะให้ผู้แทนหน่วยงานระดมสมองดังนี้

กลุ่มที่ 1 ท่านจะมีวิธีทำงานร่วมกับกรรมการ TAM ในพื้นที่อย่างไร

 1. รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิก
 2. เป็นผู้ประสานงานระหว่าง สหภาพฯ และบริษัทฯ
 3. อธิบายความเป็นมาและความสำคัญขององค์กรสหภาพฯให้สมาชิกเกิดความรักองค์กร
 4. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกและกรรมการบริหารสหภาพฯ
 5. ศึกษาข้อมูลภายในองค์กรสหภาพฯ
 6. เป็นตัวแทนในการขยายสมาชิกเพิ่มให้กับองค์กร
 7. ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ

กลุ่มที่ 2 ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกเข้ามาเป็นกรรมการ TAM

 1. เพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารสหภาพฯเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 2. อธิบายความหมายและความเป็นมาขององค์กรสหภาพฯให้เข้าใจยิ่งขึ้น
 3. เพิ่มพื้นฐานความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสหภาพฯ
 4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักองค์กร
 5. อธิบายบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ
 6. ให้สมาชิกเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เกียรติและยกระดับให้กับกรรมการบริหารสหภาพฯ เทียบเท่าผู้บริหารบริษัทฯ เพราะกรรมการบริหารสหภาพฯเป็นผู้บริหารองค์กรสหภาพฯ

กลุ่มที่ 3 ท่านอยากเห็นองค์กร TAMเป็นอย่างไรในอนาคต

 1. อยากเห็น TAM มีความเข้มแข็ง มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม
 2. อยากเห็น TAM มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
 3. อยากมีสวัสดิการที่ดีขึ้น
 4. อยากให้มีอำนาจต่อรองทางการเมือง
 5. อยากให้ TAM จัดกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อให้องค์กรเข้มแข็ง
 6. อยากเห็น TAM มีการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวภายในองค์กร เช่น มีเว็บไซต์ TAM ,  มีจดหมายข่าว TAM , มีหนังสือพิมพ์ TAM  NEWS  ฯลฯ เพื่อกระจายข่าวสารสู่สมาชิก

คุณลาเร่  อยู่เป็นสุข กล่าวว่า ทางสหภาพฯจะเก็บทุกความคิดเห็ที่ทางผู้แทนหน่วยงานนำเสนอมาปรับปรุงกับองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในอนาคตต่อไป ก่อนที่จะปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ได้เชิญอตีดประธานผู้ก่อการสหภาพฯและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของสหภาพฯ   คุณวิสุทธิ์  เอี่ยมดีเลิศ กล่าวว่า รู้สึกยีนดีและขอให้เราจะรู้ว่าถ้าเราไม่ช่วยกันทำให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งเราเองก็คงไม่มีสวัสดิการที่ดีอย่างนี้ ถ้าเราให้ที่ใดที่หนึ่งมีสวัสดิการที่ดีคนก็จะไปสมัครงานที่นั้นผลสุดท้ายก็ไม่มีงานทำ แต่ถ้าเราทำให้สวัสดิการทุกที่ดีเหมือนคนอยู่ไหนก็สามารถหางานทำได้โดยไม่ต้องแย่งกัน ต้องให้งานวิ่งมาหาเราไม่ใช่ให้เราวิ่งไปหางาน และสุดท้ายขอเป็นให้กำลังใจกับผู้แทนหน่วยงานทุกท่านที่มาสัมมนาวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมและถ่ายรูปร่วมกัน

มาโนช  หอมจันทร์  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา  รายงาน