Uncategorized

วีดีโอ 100 ปี วันสตรีสากล ตอนที่ 2

  การขับเคลื่อนวันที่ 8 มีนา ต่อเนื่องมา 100 ปี พิสูจน์ว่าการต่อสู้ของผู้หญิง ก้าวรุดหน้ามาเป็นลำดับ เคียงบ่า เคียงไหล่ชายในฐานะประชาธิปไตย และพลังขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคหญิงชาย และสิทธิหญิงทำงานเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน หมายความถึง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการสังคมและสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตัดสินใจ การต่อสู้เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น "สิทธิผู้หญิง"  คือสิทธิความเสมอภาค คือสิทธิประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน

วีดีโอ 100 ปี วันสตรีสากล ตอนที่ 1

100 ปี วันสตรีสากล 8 มีนา :บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง วันสตรีสากล คือวันแห่งการรวมพลังต่อสู้ : เรียกร้องระบบสามแปด สิทธิประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนทำงานหญิง

VDO. เดินเท้าเข้ากรุง

ภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง กลับไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานหรือชุมชนดีขึ้น ผู้ที่มาลงทุนต้องการเพียงผลกำไร โดยไม่สนใจปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการของคนงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง วันนี้ คนงานของบริษัท MAXXIS ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ และบริษัท PCB ผู้ผลิตแผงอิเล็คทรอนิคส์ นับพันคน ตัดสินใจเดินเท้าเข้ากรุงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม        สราวุธ ขันอาสา  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง-ชลบุรี  รายงาน  

สารคดีเสียง ประชาธิปไตยและสิทธิแรงงาน

ตอนที่ 01 การเมืองคืออะไร  ตอนที่ 02 ประชาธิปไตยคืออะไร ตอนที่ 03.1 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทยตอนที่ 10.2 ปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ไทย ตอนที่ 03.2 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย ตอนที่ 03.3 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย ตอนที่ 04.1 จักสืบสานเจตนารมณ์ ตอนที่ 04.2 จักสืบสานเจตนารมณ์ ตอนที่ 05.1 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 05.2 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 06 รัฐสวัสดิการ ตอนที่ 07.1 อนุสัญญา ILO 87-98 ตอนที่ 07.2 อนุสัญญา ILO 87-98 ตอนที่ 08.1 หลักการพื้นฐานประชาธิปไตย ตอนที่ […]

เศรษฐกิจฟื้นแต่สมาชิกสหพันธ์โดนรุมกินโต๊ะ

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจรประจำเดือนที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพซิตี้ ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ในการประชุมในครั้งนี้สมาชิกสหพันธ์ฯ ได้รายงานสถานการณ์แรงงานในแต่ละพื้นที่ เช่น สหภาพแรงงานแม็กซิส ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ถูกนายจ้างรุกหนักด้วยการยื่นข้อเรียกร้องต่อพนักงานเพื่อลดสวัสดิการแม้จะมีผลกระทบต่อลูกจ้างด้านความเป็นอยู่

1 41 42 43 44 45 46