ร่วมทอดผ้าป่าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่านจัดกองผ้าป่าในนามขององค์กรหรือขอรับบริจาคเงินเพื่อนำไปทอดที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อันเป็นการช่วยกันหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของแรงงานไทยสืบไป