ประกันสังคมคนทำงาน

 “ปรับปรุงให้ดีขึ้น” หรือ “แย่ลงกว่าเดิม” กับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ….ฉบับ สนช.

สำหรับคนที่เฝ้าจับตาดูการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….จำนวน 18 คน ที่แต่งตั้งโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ย่อมลุ้นระทึกมิใช่น้อยว่า “หน้าตาร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่” จะคลอดออกมาด้วย “รูปโฉมโนมพันธุ์” อย่างไร เพราะวันที่ 12 มกราคม 2558 คือ วัน “ดีเดย์” ในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่พิจารณามาแล้วร่วม 10 ครั้ง ซึ่งวันดังกล่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาครบทุกมาตราเรียบร้อยแล้ว

ประธานคสรท.ส่งสารปีใหม่…ถึงรัฐบาลคสช.

การปฎิรูปประเทศในครั้งนี้จะไม่เสียของต้องบรรจุหมวดว่าด้วยเรื่องแรงงาน เรามีความคาดหวังว่าจะได้รับการบรรจุประเด็นปัญหาต่างๆเข้าไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยสรุป ปี 2557 คนงานไม่ได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยต้องอดทน และต่อสู้กันตลอดเวลา ถึงแม้ว่า คนงานจะได้รับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศก็ตาม แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีเงินเหลือเก็บ เพราะค่าครองชีพสูง

สนช.ให้ของขวัญปีใหม่ แก้กฎหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนเพียบ

สนช.ให้ของขวัญปีใหม่ แก้กฎหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเพียบ เบิกคลอดบุตรได้ไม่จำกัดครั้ง คาดผ่านวาระ 3 กลางเดือน ม.ค.58

กมธ.สรุปพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม

รัฐบาล คสช.ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมเข้า สนช.แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด 45 มาตรา..
นายมนัส โกศล ประธานสภาพัฒนาแรงงานฯ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม สรุปผลการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กรรมาธิการวิสามัญได้ประชุมพิจารณาเฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขประเด็นหลัก

“ไม่มีอะไรใหม่” และ “ไม่ใช่ของขวัญสำหรับผู้ประกันตน” : ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….ฉบับที่กำลังพิจารณาใน สนช.

การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับ สนช. จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า “เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตน” เพราะแท้จริงแล้วปัญหาสำคัญของกองทุนประกันสังคม คือ การบริหารจัดการโดยภาคราชการที่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินตัวจริง ไม่มีการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ยังขาดความเป็นมืออาชีพ รวมถึงไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นหลักประกันการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไม่มีคณะกรรมการการลงทุนที่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาฯ เสนอการปฏิรูปแรงงานให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญ

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้าพบยื่น 6 ข้อเสนอปฏิรูปด้านแรงงานเพื่อบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เน้น ความเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ด้านสิทธิ สวัสดิการ รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเป็นธรรมในด้านขบวนการยุติธรรม

1 3 4 5 6 7 10