ประกันสังคมคนทำงาน

ประกันสังคม เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข จริงหรือ !

ด้วยมุมมองผู้ประกันตนที่มีส่วนได้เสียที่พากันส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหวังแบ่งปันความสุข แทนความทุกข์ที่กำลังจะจัดมาให้ของรัฐบาลต่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เป็นผู้ส่งเงินสมทบ เพื่อการใช้สิทธิมาเป็นระยะเวลาเมื่อเกิดสิทธิแล้ว แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สิทธินั้น แม้เพียงจำนวนเงินน้อยร้อยละ 30 เพียง 3 เดือนเพื่อบรรเทาทุกข์กับไม่มีสิทธินั้น คิดว่า การแก้ไขให้คำนึงถึงกันบ้างอย่าคิดเองเออเองแล้วจะมีสุขร่วมกันได้อย่างไร พร้อมที่จะต้าน ค้านเต็มที่ ของดีๆมีอยู่ก็อย่าแก้เลย อะไรไม่ดีก็ปรับให้ดีจะดีกว่าไหม? “เพื่อลดกระแสความคับแค้น และขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น”

คสรท.โวย ยื่นสนช.ค้านร่างกฎหมายประกันสังคมตัดสิทธิว่างงาน

รองประธานสนช. ประธานกรรมาธิการรับข้อเสนอคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พร้อมให้ตั้งตัวแทน 5 คน นำข้อมูลพร้อมข้อเสนอเข้าร่วมประชุมวันที่ 2 ก.พ. นี้ที่รัฐสภา

คืนสิทธิ-คืนสุขให้ผู้ว่างงานจากการลาออก

พ.ศ.นี้ คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ให้สภานิติบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีทั้งหมด 9 หลักการด้วยกัน และหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขบทนิยามคำว่า “ว่างงาน” ด้วย โดยให้จำกัดเฉพาะกรณีถูกเลิกจ้างเท่านั้น ดังข้อความนี้ “ว่างงาน” หมายความว่า การที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง เพราะเหตุลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

เปิดปมนิยามใหม่ “ว่างงาน” …. เตรียมตัดสิทธิผู้ประกันตน “ลาออก?”

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาในปลายปี2556 ก่อนยุบสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวิสามัญส่วนใหญ่ที่เป็น ส.ส.เห็นชอบให้ตัดความว่า “เพราะเหตุลูกจ้างถูกเลิกจ้าง” ออกจากนิยามของ “ว่างงาน” ของร่างกฎหมายฉบับรัฐบาลเสนอและสำนักงานประกันสังคมก็ไม่ได้คัดค้าน ขณะที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม (พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร) สภานิบัญญัติแห่งชาติปัจจุบัน กลับเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนหลักการร่างกฎหมาย ถ้ากลับไปใช้นิยามเดิมของ “ว่างงาน” ตามกฎหมายประกันสังคม???

แรงงานตะวันออก ค้านประกันสังคมตัดสิทธิลาออกไม่ได้ 30%

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ฉบับที่ 1 เรื่อง คัดค้านการแก้ไข พรบ.ประกันสังคม กรณีลาออกจากงานจะไม่มีสิทธิรับเงินว่างงานร้อยละ 30 จำนวน 3 เดือนอีกต่อไป

หวั่นประกันสังคมยุค คสช.ลิดรอนสิทธิผู้ประกันตน

กรรมาธิการฝ่ายแรงงานชี้แก้กฎหมายประกันสังคมแม้มีส่วนที่ดีขึ้น แต่ถูกบล็อคด้วยเหตุหลักการต่างทำให้ไม่ได้ตามเจตนารมณ์ปฏิรูปประกันสังคมเช่นเรื่ององค์กรอิสระ หวั่นแก้ใหม่แล้วลิดรอนสิทธิประกันว่างงาน เตือนจับตากฎหมายลูกอาจจำกัดหรือละเมิดสิทธิผู้ประกันตน

1 2 3 4 5 6 10