ประกันสังคมคนทำงาน

ความล้มเหลวของการปฏิรูปแรงงาน มองผ่านการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 40

“ความล้มเหลวของการปฏิรูปแรงงาน มองผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 40 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558”

แม้เป็นที่ทราบดีว่าแรงงานนอกระบบ คือ เสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย เป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการประคับประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงวัฏจักรขาลง แต่ในแง่ของการคุ้มครองแล้วกลับพบว่า แรงงานกลุ่มนี้ล้วนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอยู่นอกขอบเขตการคุ้มครองจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แรงงานอีกจำนวนมากยังคงไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน

5 มีนา สนช.ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 20.38 น. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 179 คน ได้ลงมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เวที สาธารณะ :ปฏิรูปประกันสังคมฉบับใหม่

เวทีสาธารณะ ประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม หลังผ่านการพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …. การจะออกมาบังคับใช้ยังมีอีกหลายมาตราที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวง และกฤษฏีกา ซึ่งต้องเฝ้าดูว่าการบังคับใช้จะครอบคลุม เป็นไปตามกฎหมายที่ออกหรือไม่?

แรงงานบุกสภา ค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมฯ – ดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม

คสรท.ยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ระบุกระทบสิทธิการชุมนุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงาน ขณะ คปค.ยื่นหนังสือขอให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ชี้หลายข้อมีประโยชน์ต่อผู้ประกันตน

5 มีนาคม 2558: จับตาวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….ฉบับ สนช.

นับตั้งแต่การแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อปี 2542 ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งล่าสุด ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา และมีการแก้ไขครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 และ 2542 ตามลำดับ

1 2 3 4 10