ประกันสังคมคนทำงาน

สภาพัฒนาแรงงานยื่นข้อเสนอ คสช.ปฏิรูปประกันสังคม

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ เลขานุการคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เพื่อเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม ให้คุ้มครองคนทำงานที่มีรายได้ทุกคน ยึดหลักเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขและการมีส่วนร่วม มีความครอบคลุมและเป็นธรรม มีความยืดหยุ่น ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม เชื่อมโยงและประสานสิทธิประโยชน์ร่วมกับระบบสวัสดิการอื่นๆ และเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของรัฐ

1 8 9 10