ประกันสังคมคนทำงาน

คปค.คัดค้านแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน พบปลัดกระทรวงแรงงาน ยื่นค้านแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ขณะที่ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

คสรท. แถลง ค้านขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 เป็น 60 ปี

คสรท. จัดแถลงข่าว คัดค้าน! การขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตน จากอายุ 55 เป็น 60 ปี

ครม.มีมติเพิ่มสิทธิประกันสังคม ดึงแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตน

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ฉบับ

ประกันสังคมลิดรอนสิทธิ เสนอทบทวนกฎหมายรอง

คปค.ระบุการจัดทำกฎหมายรองประกันสังคมฉบับใหม่ลิดรอนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนหลายอย่าง เสนอตั้งผู้แทนผู้ประกันตนร่วมพิจารณา

เครือข่ายแรงงานชง สปส.เป็นอิสระ

นายจ้าง ลูกจ้างเห็นพ้อง ปลดล็อคประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตัวแทนต้องมาจากการเลือกตั้งจากผู้ประกันตน

คสรท.ตามเลขาธิการ สปส. ถามความคืบหน้า

สมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นเลขาธิการสปส. ตามเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย พร้อมแสดงความกังวล ต่อการออกกฎหมายลูกที่ขัดกฎหมายแม่

1 2 3 10