คปค.คัดค้านแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน พบปลัดกระทรวงแรงงาน ยื่นค้านแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ขณะที่ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

คสรท. แถลง ค้านขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 เป็น 60 ปี

คสรท. จัดแถลงข่าว คัดค้าน! การขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตน จากอายุ 55 เป็น 60 ปี

ครม.มีมติเพิ่มสิทธิประกันสังคม ดึงแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตน

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ฉบับ

ประกันสังคมลิดรอนสิทธิ เสนอทบทวนกฎหมายรอง

คปค.ระบุการจัดทำกฎหมายรองประกันสังคมฉบับใหม่ลิดรอนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนหลายอย่าง เสนอตั้งผู้แทนผู้ประกันตนร่วมพิจารณา

เครือข่ายแรงงานชง สปส.เป็นอิสระ

นายจ้าง ลูกจ้างเห็นพ้อง ปลดล็อคประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตัวแทนต้องมาจากการเลือกตั้งจากผู้ประกันตน

คสรท.ตามเลขาธิการ สปส. ถามความคืบหน้า

สมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นเลขาธิการสปส. ตามเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย พร้อมแสดงความกังวล ต่อการออกกฎหมายลูกที่ขัดกฎหมายแม่

ความล้มเหลวของการปฏิรูปแรงงาน มองผ่านการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 40

“ความล้มเหลวของการปฏิรูปแรงงาน มองผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 40 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558”

แม้เป็นที่ทราบดีว่าแรงงานนอกระบบ คือ เสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย เป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการประคับประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงวัฏจักรขาลง แต่ในแง่ของการคุ้มครองแล้วกลับพบว่า แรงงานกลุ่มนี้ล้วนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอยู่นอกขอบเขตการคุ้มครองจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แรงงานอีกจำนวนมากยังคงไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน

5 มีนา สนช.ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 20.38 น. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 179 คน ได้ลงมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เวที สาธารณะ :ปฏิรูปประกันสังคมฉบับใหม่

เวทีสาธารณะ ประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม หลังผ่านการพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …. การจะออกมาบังคับใช้ยังมีอีกหลายมาตราที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวง และกฤษฏีกา ซึ่งต้องเฝ้าดูว่าการบังคับใช้จะครอบคลุม เป็นไปตามกฎหมายที่ออกหรือไม่?

แรงงานบุกสภา ค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมฯ – ดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม

คสรท.ยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ระบุกระทบสิทธิการชุมนุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงาน ขณะ คปค.ยื่นหนังสือขอให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ชี้หลายข้อมีประโยชน์ต่อผู้ประกันตน

5 มีนาคม 2558: จับตาวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….ฉบับ สนช.

นับตั้งแต่การแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อปี 2542 ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งล่าสุด ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา และมีการแก้ไขครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 และ 2542 ตามลำดับ

1 2 5