ข่าวแรงงาน

สส.รับหลักการพ.ร.บ.ประกันสังคมวาระ 1 พร้อมแต่งตั้ง 2 ผู้นำเป็นกรรมาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการวาระ 1 ร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ทั้งฉบับคณะรัฐมนตรีและสมาชิกฯเสนอรวม 4 ฉบับ)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) ณ ตึกรัฐสภา เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. มีนายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาร่วมด้วย คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนายสถาพร มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน) (2) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน) (3) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน)

บ.ฮีโน่ รับจัดสัมมนาการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ศูนย์สมุทรปราการ โดย TEAM ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัย ในการทำงาน สนับสนุนโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 54 การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมคือ ผู้บริหารจากบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง ผู้บริหารจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัท พานาโชนิค ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทกันยงอิเลคทริก ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทเอ็น เอช เค สปริง ผู้บริหารจากบริษัทชันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป. วิชาชีพของแต่ละบริษัท คณะกรรมการความปลอดภัยของแต่ละบริษัท กรรมการสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหมด 60 คน โดยรับเกรียติจาก นาย วิเลิศ เจติยานุวัตร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยฯ

มูลนิธิแรงงานสากล(JILAF)ขอเป็นคนกลางคุยนายจ้างลูกจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นาย โตโมทากะ อิโนอุเฮะ ผู้จัดการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนาย ชาลี ลอยสูงประธาน TEAM พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ THE TEAM ครบรอบ 10 ปีทีผ่านมา ในโอกาสที่มาพบ ประธาน TEAM ในครั้งนี้

ทางมูลนิธิฯขอความร่วมมือจาก TEAM ให้ประสานงานบริษัทของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยอยากให้เชิญกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารของสหภาพแรงงาน เป็นผู้แทนนำเสนอความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง สวัสดิการ การดูแลด้านคุณภาพชีวิตแรงงาน การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างบริษัท และสหภาพแรงงาน การตัดสินใจร่วมกับบริษัทสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมอย่างไร

สพ.ปิโตรเลียมฯ รุก! ติดอาวุธทางปัญญา – อบรม คปอ.หวังต่อรองด้านความปลอดภัย!!

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ รุกจับงานความปลอดภัยฯ จัดอบรมหลักสูตร คปอ.ฝ่ายลูกจ้าง หวังนำกลยุทธ์การจัดการอันตราย เป็นเครื่องมือให้คนงานมีความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมชมเยี่ยม !- อยากให้จัดอีก !!

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมให้ความรู้กับองค์กรสมาชิกและสร.ที่สนใจ หลักสูตร “บทบาทหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ฝ่ายลูกจ้าง” ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยได้วิทยากรจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชีย (OHSEI) มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นการอบรมโดยเน้นภาคปฎิบัติและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในสถานประกอบการ โดยใช้หลักกลยุทธ์ในการจัดการอันตราย และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงบทบาทสมมุติในการเจรจาต่อรองและนำเสนอต่อที่ประชุม คปอ.ด้วย

ลูกจ้างงง NTNนิเด็คประกาศปิดกิจการ! พร้อมเปิดโครงการสมัครใจลาออก?

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท นิเด็ค แบริ่ง ระยอง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ประกาศปิดกิจการอย่างถาวร แจ้งลูกจ้างหากสมัครใจลาออกจะจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ตามกฎหมายแรงงานพร้อมค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ที่มีความประสงค์กำหนดวันปิดกิจการอย่างถาวร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2554 เป็นต้นไป พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันจนถึงวันสุดท้ายคือ วันที่ 29 มกราคม 2554

แรงงานหาดใหญ่มองข้ามสีฟื้นกิจกรรมลานประวัติศาสตร์

แรงงานหาดใหญ่ มองข้ามสี หวังฟื้นลานประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสัญจร สอนประวัติศาสตร์ สร้างสำนึกประชาธิปไตย มีผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฟังดนตรีเพื่อชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม เสนอแรงงานต้องต้องสร้างการเมืองของตนเอง ต้องมีตัวแทนแรงงานเข้าสู่เวทีการเมือง ย้ำทุกปัญหาแรงงานการเมืองเกี่ยวข้อง ทั้งปัญหาการออกกฎหมาย การจัดสวัสดิการ การเลิกจ้างคนงาน การลงทุน ทุกปัญหาการเมืองเกี่ยวข้องและต้องเข้ามาแก้ไข ประเด็นประจุบันแรงงานไม่มีตัวแทนการเมืองของตนเอง จึงต้องสร้าง เพื่อพัฒนาอำนาจการต่อรองอีกขั้น

1 340 341 342 343 344 366