กิจกรรม

สรุปกิจกรรมโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน

บันทึกการประชุม การเสวนา สัมมนา การอบรม การสร้างนักสื่อสารแรงงาน โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมประชุม อบรมทักษะการเขียนข่าวให้กับผู้นำแรงงานให้เป็นนักสื่อสาร โดยนักข่าวมืออาชีพ จากหลายที่ รวมถึงมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสาบการณืการทำงานระหว่าง ชุมชน แรงงาน สื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งได้สรุปกิจกรรมต่างๆไว้ในรายงานดังนี้

ส.ส.ท.ประชุมนักข่าวพลเมืองกลาง เตรียมงานนัดรวมพลนักข่าวพลเมืองประจำปี

ทีมงานอบรมนักข่าวพลเมืองทีวีไทย ประชุมเตรียมงานนักข่าวพลเมืองภาคกลางร่วมจัดงาน 4 ภาค ด้วยความหวัง “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่วนนักข่าวพลเมืองสื่อสารแรงงาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์การสื่อสารของแรงงาน วงดนตรีภราดรเข้าร่วมเต็มที่ ขนผู้นำเตรียมแถลงข่าวขยายแนวคิดปฏิรูปประกันสังคมอย่างไรให้ผู้ประกันได้ประโยชน์ หวังมีพื้นที่สื่อสารประเด็นแรงงาน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) จัดประชุมตัวแทนนักข่าวพลเมืองภาคกลาง ที่ห้องประชุม 914 (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนเข้าร่วมจากหลายจังหวัดในภาคกลาง เช่น กรุงเทพฯ สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ

แรงงานหาบ 14,500 รายชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา

วันนี้(24พฤศจิกายน 2553) เวลา 10.00 น. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เครือข่ายปฏิบัติการแรงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เครือข่ายภาคประชาชน กทม. เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดยนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้นำแรงงานจากสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานฯลฯ ได้เข้าร่วมกันนำรายชื่อกว่าหมื่นลายชื่อเพื่อเสนอกฎร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ….(ฉบับบูรณาการแรงงาน) ทั้งนี้มีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานรัฐสภา และนายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

สรุปการวางแผนการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553

สรุปการประชุมนักสื่อสารแรงงาน เรื่องการวางแผนการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ.ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
——————–

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพลเมือง”

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. ร่วมกับ สำนักเครือข่ายประชาสังคม โต๊ะข่าวพลเมือง ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพลเมือง” ที่จันทร์เกษมปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร มีนักสื่อสารแรงงานจากศูนย์แรงงานพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรม 19 คน

วิทยากรนักข่าวพลเมือง ประกอบด้วย

1. นายสมเกียรติ จันทร์สีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายประชาสังคม หัวหน้าโต๊ะข่าวพลเมือง ทีวีไทย
2. นายภูมิพัฒน์ บุญเลี้ยง โปรดิวเซอร์นักข่าวพลเมือง
3. คุณสุวัจนา ทิพย์พิพิจ เจ้าหน้าที่ประสานงาน นักข่าวพลเมือง ทีวีไทย
4. คุณวราพร อัมภารัตน์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค
5. นายสกล เจริญเวช เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค
6. น.ส.สุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช นักข่าวพลเมือง ทีวีไทย
7. น.ส.ไพฑูรย์ ธุรงพันธ์ ผู้ประสานงาน(ภาคอิสาน) สำนักสื่อสาธารณะ

นักสู้เปลี่ยนแนวการรบ : มุ่งใช้สื่อขยายสู่สังคม

เมื่อวันที่  12 – 14    พฤศจิกายน  2553  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  จัดอบรม  การเขียนสคลิปข่าว และ การผลิตตัดต่อวีดีโอข่าวสั้น  ให้กับผู้นำแรงงานในแต่ละกลุ่มแรงงาน  รวม  8  แห่ง   โดยมีทีมนักข่าวพลเมืองจากทีวีไทย  มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม   กรุงเทพ  ซึ่งถือว่า เป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับผู้นำแรงงานที่จะได้สะท้อนปัญหา  การถูกเอารัดเอาเปรียบ  การถูกกดขี่  ของลูกจ้างที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้  โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวสารในมิติที่แตกต่างไปจากเดิม  ที่สังคมจะเห็นผู้ใช้แรงงานออกมาเดินประท้วง   หรือแม้แต่การปิดถนน   สิ่งที่คาดหวังของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้  คือได้เป็นผู้นำเสนอประเด็นที่ตัวเองที่ได้ถ่ายทำตัดต่อมาแล้ว จะมีโอกาสได้ออกอากาศในช่วงของนักข่าวพลเมือง ของทีวีไทยสักครั้ง                              นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานสระบุรี รายงาน

1 4 5 6 7