กิจกรรม

แรงงานแถลงปฏิรูปประกันสังคมต้องโปร่งใสมีส่วนร่วม

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้จัดแถลงข่าว เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประกันสังคม ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในเวที “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” กับทีวีไทย และการสื่อสารภาคพลเมือง ระดมสมองแสวงหาแนวทางเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง “กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนใหญ่มากมีเงินในกองทุนกว่า 7 แสนล้านบาท ต้องดูแลผู้ประกันตนประมาณ 10 ล้านคน จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวและโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่บังคับใช้ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการงานประกันสังคม จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ขบวนการแรงงานได้มีการร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน แก้ไขทั้งในเรื่องนิยามคำว่า ลูกจ้าง นายจ้าง ค่าจ้าง ทุพพลภาพ ให้มีขอบเขตการคุ้มครองที่ครอบคลุมกับลูกจ้างทุกประเภท รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆให้สอดคล้องและเป็นธรรมมากขึ้น การปรับปรุงโครงสร้าง และระบบการบริหารงานรวมถึงกำหนดบทบาทของคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสร้างหลักประกันในการตรวจสอบการบริหารกองทุนให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น”

ดร.เสกสรรค์ ปฏิรูปอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจภาคพลเมือง

เมื่อวันที่18ธันวาคม 2553ได้มีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในประเทศไทย ความจำเป็นแห่งยุคสมัย” โดย ดร. เสกสรร ประเสริฐกุล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากเครือข่ายเปลี่ยนประเทศด้วยพลังพลเมือง ประกอบด้วยนักข่าวพลเมืองจากภูมิภาคต่างๆ นักสื่อสารแรงงาน เครือข่ายเชิงประเด็นจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจรัฐ รวมแล้วประมาณ 400 คน

นักสื่อสารแรงงานร่วมทีมนักข่าวพลเมืองหวังเปลี่ยนประเทศด้วยพลังพลเมือง

วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2553 นายมงคล ยางงาม และ นายสมบูรณ์ เสนาสี เป็นตัวแทนนักสื่อสารแรงงานเข้าร่วมทีมบรรณาธิการ(บก) และนักสื่อสารร่วม 7 คน เข้าร่วมเสวนาในขัวข้อ “ เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง ” ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ได้นำนิทรรศการสื่อประวัติศาสตร์การสื่อสารแรงงาน เช่นหนังสือพิมพ์กรรมกร ของ นายถวัติ ฤทธิเดช อดีตผู้นำกรรมกร จดหมายข่าวคนงาน และจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ จนถึงผลงานใหม่ล่าสุดของนักสื่อวานแรงงานคือหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์น้องใหม่ของการสื่อสารในขบวนการแรงงานที่จะออกมาอวดโฉมทีี่เดือนจากนี้ รวมทั้งมีการนำวงดนตรีวงภราดร วงดนตรีของแรงงานแสดงให้เครือข่ายภาคประชาชนได้ดูและรับฟังกัน อีกทั้งนายชาลี ลอยสูงได้แถลงข่าวข้อเสนอการประฏิรูปประกันสังคม และเตรียมการจัดงานสมัชชาแรงงาน”ปฏฺิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” ที่เสนอเรื่องการขยายความคอบคลุมคนทำงานทุกกลุ่มทั้งนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ แรงงานภาคเกษตร อาชีพอิสระ ให้เป็นองค์กรอิสระ มีการบริหารงานที่โปร่งใส่เป็นต้น เพื่อเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานในวันที่ 13 มกราคม 2554 ที่โรงแรมรารมการ์เด้น กรุงเทพ ทั้งนี้นักสื่อสารแรงงานยังเข้าร่วมเสนอเสนอปัญหาและทางออกในหัวข้อหลักจากปัญหาของเครือข่ายจาก 4 ภาค

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ครั้งที่ 2

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย ที่ได้รับการสนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศุภชัย ศีรสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 9 คน

สรุปการประชุม กองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ครั้งที่ 1

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงาน เวลา 13.00 น.วันพุธที่ 3พฤศจิกายน 2553 ณ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ การเตรียมงานอบรมผลิตวีดิทัศน์ การจัดทำหนังสือพิมพ์ และร่วมเป็นบรรณาธิการ โดยการแบ่งงานกันเขียน พร้อมทั้งงบการสนับสนุนในพื้นที่

แรงงานร่วมเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง

นักสื่อสารแรงงานร่วมงาน “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” กับทีวีไทย มีเครือข่ายที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการสื่อสารภาคพลเมืองเข้าร่วมประมาณ 500 คน เพื่อรวมพลังทางสังคมทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองแสวงหาแนวทางเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง โดยใช้กลไกเชื่อมร้อยเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองกับสื่อสารมวลชนอื่นๆ

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2553 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) โดยสำนักเครือข่ายสาธารณะ โครงการเปลี่ยนประเทศไทย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเครือข่ายภาคพลเมืองทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงาน “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะในการแสวงหาการรวมพลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลและแนวคิดต่อการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมืองใน 4 ประเด็นหลักอย่างสร้างสรรค์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐไทยกับพลเมือง แนวทางการจัดการที่ดินและฐานทรัพยากร การเตรียมรับมือภัยพิบัติ และ พื้นที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างพลังพลเมือง

1 3 4 5 6 7