sumalee

8 มีนา ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิ เสมอภาคในรัฐธรรมนูญ

เครือข่ายผู้หญิงประกาศ 8 มีนา วันแห่งการต่อสู้ของผู้หญิงทั่วโลก : “คนทำงานหญิงต้องการการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” “รัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”

นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 59

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการสร้างสวัสดิการแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้เท่าเทียมกันที่เป็นข้อเสนอด้านแรงงาน และได้พูดคุยกับตัวแทนแรงงานถึงสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในปีใหม่ ปี 2559
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

สรุปงานพิพิธภัณฑ์เสริมความรู้เศรษฐศาสตร์การเมือง

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสรุปงานรอบปี เสริมความรู้วิชาการหวังกรรมการช่วยกันพัฒนาขบวนการแรงงานและทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ITF-Thai สร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่เสริมความเข้มแข็งองค์กร

ITF-THAI อบรมสร้างนักสื่อสารแรงงานรุ่นใหม่ เสริมทักษะการเขียนข่าวผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หวังพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร

เสวนา ขบวนการแรงงาน พลัง เอกภาพ และความเชื่อมั่น

แรงงานไม่เป็นขบวนเหตุผู้นำแตกแยก เสนอรุ่นใหม่ๆเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปลูกฝังอุดมการณ์แรงงาน
เคลื่อนประเด็นร่วมสร้างเอกภาพ

วันงานที่มีคุณค่า

คสรท. ร่วมกับ สรส. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าตามหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งการรณรงค์การรับรองสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98,ค่าจ้างไม่เป็นธรรม,การปฏิรูปประกันสังคมอิสระ โปร่งใส การตรวจสอบ การมีส่วนรวม,การละเมิดสิทธิแรงงาน,การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,แรงงานนอกระบบ,ความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัย ชีวอนามัยของคนทำงานบ้าน

1 2 3 4 75