8 มีนา 4 ของขวัญ วันสตรีสากลประจำปี 2564

เครือข่ายผู้หญิงและเด็ก ยื่นหนังสือต่อ ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ข้อ โดย มีข้อเรียกร้องมาตรการเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี 2564  ดังนี้

  1. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานต้องให้ผู้ประกันตนหญิงในกฎหมายประกันสังคม ได้รับค่าจ้างเต็ม 98 วัน ไม่ใช่ ได้รับค่าจ้างเพียง 90 วัน ในการลาคลอดบุตร
  2. รัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องสนับสนุนให้มีพนักงานสอบสวนหญิงในทุกจังหวัด สังกัด กองบังคับการจังหวัด จังหวัดใหญ่จำนวน 10 คน จังหวัดเล็กจำนวน 5 คน โดยมีอำนาจในการดำเนินการสอบสวนในคดีเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และคดีค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ ในเด็กและผู้หญิง ทั้งจังหวัด
  3. รัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่จบสาขานิติศาสตร์สามารถสอบเข้าเป็นพนักงานสอบสวนหญิงได้ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ ในการทำคดีเพศ ความรุนแรง การค้ามนุษย์
  4. รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ ต้องสนับสนุนผ้าอนามัยซึ่งเป็นสินค้าจำเป็น ในการดำเนินชีวิตของผู้หญิง จัดเป็นรัฐสวัสดิการฟรี ให้กับผู้หญิงและเด็กที่ยากลำบาก