ความคืบหน้าการผลักดันนโยบายสาธารณะ พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

สรุปความคืบหน้าในการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายสาธารณะ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

………………………………………………..

โดย สมบุญ  สีคำดอกแค

ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

                อ้างถึง จากการประชุมคณะทำงาน ผลักดันร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….  ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลัก และเป็นผู้ประสานงานในการเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ร่วมกับคณะทำงาน Core Team โดยการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เบื้องต้นจากการประชุมได้มีการวางแผนที่จะมีการจัดเวทีสานเสวนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับแก้ไขสิทธิประโยชน์พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. (ฉบับเครือข่ายแรงงานและภาคประชาชน) ขึ้น ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้ผ่านความเห็นที่รอบด้านทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เครือข่ายผู้นำแรงงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบประสบอันตรายจากการทำงาน และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะสถานการณ์ทางนิติบัญญัติของพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. มีดังนี้

 เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๗  ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำร่างกฎหมายที่มีการปรับแก้ไข พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่…) พ.ศ. …. เสนอเข้าสู่วิปรัฐบาล และวิปรัฐบาลมีมติรับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้และปัจจุบันได้ถูกเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ภายใต้วาระเรื่องเร่งด่วน ลำดับที่ ๒๖ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกนำขึ้นมาพิจารณาก่อนการปิดสมัยประชุมสภานิติบัญญัติ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

                และด้วยสถานการณ์ ทางนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….  (ฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรี) นั้น ได้มีการเลื่อนวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มาอยู่ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระ เรื่องเร่งด่วนที่ ๔  (ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายไว้และรวดเร็วมาก) เพราะมารู้ในช่วงค่ำเย็นวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

                หลังจากนั้นในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ..ศ. …. ขึ้น โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….  (ฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรี) เป็นต้นร่างหลักในการปรับแก้ไขตามความเห็นของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบุญ  สีคำดอกแค จึงได้ติดต่อประสานงานและดำเนินการในไปยื่นร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ..ศ. …. ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง ๒ พรรค ที่รัฐสภา เพื่อให้ทันและเป็นร่างประกบ คือ

                ๑) คุณรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

                ๒) คุณสถาพร  มณีรัตน์    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย

                ผลจากการเข้าพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทั้ง ๒ ท่าน จะพยายาม เสนอให้ทันเป็นร่างประกบแต่ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….  เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินด้วย จึงต้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เซ็นกำกับรับรองร่างกฎหมายดังกล่าว และต้องเข้าชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๒๐ ท่านในการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร และรวมกับระยะเวลาในกระบวนการยื่นเป็นร่างกฎหมายประกบนั้น ติดด้วยข้อจำกัดหลายๆ เรื่อง แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๒ ท่านก็จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่

                และในการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  และวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยคาดการณ์ว่าร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….  ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระ เรื่องเร่งด่วนที่ ๔  จะถูกนำมาพิจารณา ผ่านวาระที่ ๑ การรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว แต่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างกฎกฎหมายซึ่งอยู่ในระเบียบวาระ เรื่องเร่งด่วน เพียง ๓ ลำดับ เท่านั้น และเรื่องเร่งด่วนที่ ๔ (ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….) ยังไม่ถูกพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร 

และคาดการณ์ว่าน่าจะถูกนำมาพิจารณาอีกครั้งเป็นวาระเรื่องเร่งด่วนที่ ๑ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้แน่นอน (หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)  และสิ่งที่อยากจะหารือคณะทำงานในการเคลื่อนกรณีเร่งด่วน มีดังนี้

                ๑) การประชุมคณะทำงาน Core Team เร่งด่วน เพื่อให้ความเห็นต่อร่างและวางแผนกิจกรรมเร่งด่วนในการเคลื่อนข้อเสนอของเครือข่ายแรงงานและภาคประชาชนในวันที่ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. เข้าพิจารณาวาระที่ ๑ การรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หน้ารัฐสภา และเพื่อเป็นการสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้กับเครือข่ายแรงงานและภาคประชาชน

                ๒) ทำอย่างไร ที่จะ LOBBY สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ต่อ) และเร่งด่วน ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. เพื่อให้ทันเป็นร่างประกบและมีตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญ ฝ่ายแรงงานและภาคประชาชน

                ๓) ทำอย่างไร ที่จะเป็นการสร้างกระแสทางสังคมอีกทางหนึ่ง เพื่อกดดันให้รัฐบาล กระทรวงแรงงาน พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำร่างกฎหมายข้อเสนอของเครือข่ายแรงงานและภาคประชาชน เพื่อเสนอให้ทันเป็นร่างประกบและมีตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญ ฝ่ายแรงงานและภาคประชาชน

                หมายเหตุ:สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสมัชชาคนจน ได้มีเวทีการเจรจาข้อเรียกเพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับตัวแทนรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสาธิต วงศ์หนองเตย ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งกรณีที่ข้อเสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. ….

                ผลจากการเจรจา :ซึ่งเบื้องต้นสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ขอโควตาไป ๒ คน แต่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสาธิต วงศ์หนองเตย ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะให้โควตากรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. เพียง ๑ คน คือ คุณสมบุญ สีคำดอกแค ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการเข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ระบบภาคอุตสาหกรรม

                แต่ก็มีข้อสังเกตว่า:

                                ในกรณีถ้าร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. ที่จะถูกพิจารณาในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ หากไม่ได้โควตากรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสาธิต วงศ์หนองเตย ได้แจ้งไว้จะทำอย่างไร

                ความเห็นต่อ ซึ่งจะต้องมีการLOBBY สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ต่อ) และเร่งด่วน ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่….) พ.ศ. …. เพื่อให้ทันเป็นร่างประกบและมีตัวแทนกรรมาธิการวิสามัญ ฝ่ายแรงงานและภาคประชาชน เข้าไปปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง เพราะกฎหมายฉบับนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ผ่านมา ๑๖ ปี แล้ว พึงจะมีการปรับแก้ไขเป็นจริงเป็นจังในปี ๒๕๕๓ นี้ และเรื่องต่างๆ ก็ส่งผลกระทบกับสิทธิต่างๆ ของลูกจ้างเป็นสำคัญ.

…………………………………………………………

ติดต่อเพิ่มเติม

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

            โทรศัพท์. /โทรสาร. ๐๒-๙๕๑๒๗๑๐, ๐๒-๙๕๑๓๐๓๗ มือถือ. ๐๘๑-๘๑๓๒๘๙๘

http://www.wept.org,  E-mail : wept_somboon@hotmail.com