ผู้นำแรงงานพบที่ปรึกษา รมต.หารือประเด็นกม.แรงงาน

วันที่ 21 มีนาคม 25545 ณ.ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่เวลา 14.00 -16.30 น. คุณสมบุญ สีคำดอกแค สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจน คุณสุจินต์ รุ่งสว่าง แรงงานนอกระบบ คุณชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย คุณชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์  คุณบัณฑิต แป้นวิเศษ คุณนิติรัตน์ สุขสมบูรณ์ และคุณศิริศักดิ์ บัวชุม ในนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีประทรวงแรงงาน และคุณอาทิตย์ อิสโม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือการกลไกการทำงานติดตามนโยบาย  
 
ข้อเสนอหารือมีดังนี้
 
เรื่องประกันสังคม กระทรวงแรงงานนำข้อเสนอในการปฎิรูปกฏหมายประกันสังคมของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย พรบ.ประกันสังคม พ.ศ…ประกอบด้วย 
 
1.)บัตรเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลคู่สัญญา “:การขยายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
 
2.)”หนึ่งคนหนึ่งเสียง”เป็นไปได้หรือไม่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
 
3.)ประกันสังคมถ้วนหน้าเพื่อคนทำงานทุกคน
 
4.)ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ
 
5.)ความโปร่งใส
 
เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่  17 มกราคม 2554 และจะมีการบังคับใช้กฎหมายภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2554  การมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นคณะทำงานกำกับติดตามมีส่วนร่วมยกร่างประกาศกฎกระทรวงและข้อกฎหมายอื่นๆว่าด้วยความปลอดภัย
 
เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553
 
1.การพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายทั้งส่วนกลางและส่วนพื้นที่ เพื่อหาช่องทางในการเข้าไปมีบทบาทในการยกร่างกฎกระทรวง ประกาศแนวทางการขึ้นทะเบียนและการปฎิบัติการพื้นที่นำร่องการบังคับใช้กฏหมายในระดับปฎิบัติการโดยมีภาคีความร่วมมือหลักเป็นกลไกประสานการดำเนินงานระหว่างกระทรวงแรงงานและคณะทำงานผลักดัน
 
2.การมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดแนวทางคัดเลือกผู้แทนผู้รับงานฯในคณะกรรมการกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 
การคุ้มครองคนทำงานรับใช้ในบ้าน
 
1.เร่งรัดออกประกาศกฎกระทรวงการคุ้มครองคนทำงานรับใช้ในบ้าน
 
2.การมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงแรงงานและภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกกำกับและติดตามการทำงานในการพัฒนามาตราฐานแรงงานสำหรับคนทำงานรับใช้ในบ้านโดยมีเครือข่ายประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
 
ผลสรุปที่ประชุม ซึ่งมีฝ่ายกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษา รัฐมนตรี ดร.โชคชัย สุธาเวช และที่ปรึกษาท่านอื่นๆ สรุปว่าจะนำเสนอฯพณฯท่านรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานได้รับทราบรายละเอียดที่ประชุมคุยกันทั้งหมดพิจารณา โดยเฉพาะในเรื่องการขอเข้าไปมีส่วนร่วม กับกระทรวงแรงงานในการยกร่างกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกฏหมายรัฐธรรมนูญก็ได้ระบุไว้  โดยเฉพาะ เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553
 
ส่วนข้อเสนอเรื่องประกันสังคมนั้นถือเป็นประโยชน์ ที่ได้รับรู้ความต้องการของผู้ใช้แรงงานว่า ต้องการให้ประกันสังคมนั้น  สามารถดูแลสวัสดิการ การเจ็บป่วยของผู้ใช้แรงงานได้จริงๆไม่ใช่ให้การดูแลรักษาแบบจำกัดให้อยู่ที่ตามวงเงินเท่านั้นควรให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป โดยเฉพาะการปรับโครงสร้าง และสุดท้ายได้พูดถึงจะมีกลไกอะไรที่จะติดตามนโยบายนี้ร่วมกับกระทรวงแรงงานต่อไป ถึงแม้จะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครมาเป็น เจ้ากระทรวงก็ตามกลไกนี้คงจะต้องทำงานต่อไป
 
สมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ รายงาน