Day: April 30, 2021

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน ยื่น 7 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้าง ยื่นรัฐมนตรีแรงงาน 7 ข้อ ให้รับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 เร่งร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ แก้เพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยกเว้นภาษีเงินก้อนสุดท้ายเมื่อเกษียณอายุ แก้ปัญหาลูกจ้างเหมาค่าแรง ปฏิรูปประกันสังคม ออกฎหมายส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จัดระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจให้เทียบเคียงราชการ 

คสรท.ตบเท้ายื่นข้อเรียกร้องในวันกรรมกรสากลทั่วประเทศ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) เข้ายื่นหนังสือจำนวน 22 ข้อ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัดได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกัน