Day: April 5, 2021

สถานการณ์โควิด-19 เป็นแรงเร่งปรับเทคโนโลยี ทำแรงงานตกงาน

คสรท.ตั้งวงคุยสถานการณ์การจ้างงานหลังโควิด-19 เร่งกระบวนการปรับเทคโนโลยีใหม่ งานใหม่ใช้แรงงานน้อยลง เสนอขบวนแรงงานต้องทบทวนบทเรียนนโยบายของรัฐ เพื่อหนุนพรรคการเมืองของแรงงาน ด้านนักวิชาการเสนอธนาคารแรงงานที่สนองต่อผู้ประกันตนในยามยาก