Day: March 22, 2021

สรส.เสนอโครงการ”เราผูกพัน”ให้ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจรายได้ต่ำ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ยื่นหนังสื่อต่อรัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอโครงการ”เราผูกพัน”ให้ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจรายได้ต่ำ