Day: March 8, 2021

วันสตรีสากล แรงงานทวงสัญญามารดาประชารัฐ 2 ปียังเงียบ

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมเครือข่าย ทวงถามนโยบายมารดาประชารัฐ ผ่านมา 2 ปี รัฐบาลยังเฉย พร้อมเสนอเพิ่ม 7 ข้อ

วันสตรีสากล คสรท. และสรส.เคลื่อนขบวนเสนอ 8 ข้อแก้ปัญหาผู้หญิง

เสนอ 8 ข้อแก้ปัญหาผู้หญิง รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ,190,189,177 สิทธิลาคลอดได้ 180 วัน ให้ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วัน แก้ไขการละเมิดสิทธิ ปกป้อง คุ้มครอง แรงงาน เงินอุดหนุนเด็ก0-6 ปีถ้วนหน้า กำหนดสัดส่วนผู้หญิงและเพศสภาพในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ และให้วันสตรีสากลเป็นวันหยุด