Day: January 25, 2021

คนทำงานเสนอ ทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ”ใหม่ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จึงจัดทำหนังสือมายัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เพื่อขอให้มีการทบทวน/พิจารณาคุณ สมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกันตน ม. 33 ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจาก หน่วยงานของรัฐโดยตรง ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี