Day: December 25, 2020

เสนอ ปธ.คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาฯ ถึงการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครอง ๑๒ องค์กร ยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ข้อเสนอต่อการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙