Day: December 7, 2020

แรงงานนอกระบบ 5 ภูมิภาค ร้องการฟืนฟูอาชีพ และหลักประกันรายได้ ที่กระทบจากโควิด

แรงงานนอกระบบ 5 ภูมิภาค 98 เครือข่าย ร้องรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อการฟืนฟู อาชีพ รายได้ การคุ้มครอง ที่กระทบหนักจากโควิด