Day: November 20, 2020

สรุปเวทีสาธารณะ “ข้อเสนอเชิงนโยบายแรงงานนอกระบบและการท่องเที่ยว”

นักวิชาการ นำเสนองานวิจัยผลกระทบโควิด ต่อแรงงานนอกระบบ และแรงงานภาคการท่องเที่ยว พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ปัญหาทั้งระบบ