Day: October 6, 2020

แรงงานยานยนต์ วาง “ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤติโรคระบาคกับเศรษฐกิจโลก”

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ ชวนกรรมการบริหารและสมาชิกวางยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤติโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก