Day: October 2, 2020

มองผ่านปรากฏการณ์ “ศรีพันวา” เห็น “6 เรื่อง” น่าสนใจของการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน

“ศรีพันวา” กับ “ประกันสังคม” “6 เรื่อง” น่าสนใจที่สะท้อนถึง “การลงทุนของสำนักงานประกันสังคม”