Day: September 13, 2020

เครือข่ายผู้หญิง เสนอรมช.แรงงาน แรงงานหญิง แม่และเด็ก ตกงาน อดอยาก รุนแรง ช่วงโควิด-19

รมช.แรงงาน รับข้อเสนอเครือข่ายผู้หญิงแก้ไขการละเมิดสิทธิผู้หญิงในที่ทำงาน การเลิกจ้าง  การพัฒนาฝีมือ และการหางาน พร้อมสินเชื่อดอกเยี้ยต่ำ