Day: July 30, 2020

“ผู้นำรุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด -19”

บทสรุปเวที ประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ผู้นำรุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด -19”