Day: June 5, 2020

แรงงานข้ามชาติที่ถูกลืม ในสมรภูมิโควิด-19

 ชี้แรงงานข้ามชาติอยู่อย่างยากลำบาก ขาดการดูแลและเข้าถึงสิทธิการป้องกันไวรัสโควิด-19 ว่างงาน ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง ตกงานไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน กลับประเทศต้นทางไม่ได้ แรงงานที่ระดมความช่วยเหลือกันเองเพื่อยังชีพ