Day: March 24, 2020

รองนายกแถลง 8 มาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบ ผลกระทบจากโควิค-19

รองนายก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แถลง 8 มาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบ ด้านสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ เสนอ 4 มาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 คือ มาตรการด้านการเงิน และภาษี มาตรการด้านการจ้างงาน มาตรการด้านสุขภาพ และมาตรการสำหรับผู้ประกันตนภายใต้ การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40