Day: March 21, 2020

สปส.มีมติช่วยนายจ้าง-ผู้ประกันตน ผลกระทบโควิด-19

บอร์ดประกันสังคม ลงมติ กรณีโควิด-19 มติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนว่างงานเพิ่มกรณีลาออก ร้อยละ 45 ไม่เกิน 90 วัน และกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 ไม่เกิน 200 วัน เป็นเวลา 2 ปี ฝ่ายลูกจ้างเสนอ การรักษาหากติดเชื้อ รัฐต้องรับผิดชอบเหมือนหลักประกันสุขภาพ และรักษาที่โรงพยาบาลผู้ประกันตนใช้สิทธิอยู่ ไม่ใช่ปฏิเสธการรักษา โยนไปโรงพยาบาลรัฐ